Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego zawiera podstawowe informacje dotyczące zakresu wsparcia oraz zasad jego przyznawania. W dokumencie zawarte są w szczególności informacje o: typach projektów możliwych do wsparcia, trybach oraz kryteriach wyboru projektów, typach beneficjentów, planie finansowym, formach wsparcia i poziomach dofinansowania oraz minimalnym wkładzie własnym beneficjenta, kwestiach dotyczących pomocy publicznej i pomocy de minimis, wymiarze terytorialnym prowadzonej interwencji, wskaźnikach rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań.

Wersja 50.0 obowiązująca od 10.11.2020

10 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 1496/20 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 50.0).
Nowa wersja dokumentu obejmuje zmiany w odniesieniu do następujących punktów:
1. W działaniu 7.6 modyfikacja grupy docelowej/ostatecznych odbiorców wsparcia
2. Zmiana załącznika nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie który będzie wnioskodawcą. 
3. Zmiany w Indykatywnym Planie Finansowym

 

Pozostałe dokumenty