Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego zawiera podstawowe informacje dotyczące zakresu wsparcia oraz zasad jego przyznawania. W dokumencie zawarte są w szczególności informacje o: typach projektów możliwych do wsparcia, trybach oraz kryteriach wyboru projektów, typach beneficjentów, planie finansowym, formach wsparcia i poziomach dofinansowania oraz minimalnym wkładzie własnym beneficjenta, kwestiach dotyczących pomocy publicznej i pomocy de minimis, wymiarze terytorialnym prowadzonej interwencji, wskaźnikach rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań.

Wersja 69.0 obowiązująca od 26.01.2023


26 stycznia 2023 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę  nr 107/23 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 69.0).
Nowa wersja dokumentu obejmuje następujące zmiany:

  • przesunięcia środków finansowych obejmujące OP I (działania: 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.12, 1.13, 1.14), OP II (działania 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 2.10, 2.12, 2.13, 2.15),  OP III (działania  3.5, 3.6), OP IV(działania 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8), OP V(działania 5.4, 5.5, 5.6, 5.7), OP VI(działania 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), OP VII (działania 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6,7.7), OP VIII działania 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9.8.10), OP IX (działania 9.1, 9.3)
  • W działaniu 7.7 zmiany w zakresie typu beneficjenta i grupy docelowej, maksymalnego % poziomu dofinansowania oraz minimalnego wkładu własnego
  • W działaniu 2.2 dodanie wskaźnika produktu  Ilość przygotowanych dokumentacji [szt] oraz typu projektu Prace przygotowawcze związane z przedsięwzięciami planowanymi do realizacji w perspektywie 2021-2027.
  • korekty techniczne.

Pozostałe dokumenty