Wersja 76.0 obowiązująca od 23.04.2024

23 kwietnia 2024 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę numer  643/24 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 76.0).

Nowa wersja dokumentu obejmuje takie zmiany jak :

 1. Zmiana  poziomu dofinansowania  w zakresie działań dla których zaplanowano nabór niekonkurencyjny w działaniach takich jak: 1.9 , 1.11, 1.12, 1.17, 2.2, 2.3, 3.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 9.1, 9.2, 12.1;
 2. przesunięcia środków finansowych:
  a. łącznie 374 122 euro z działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji do działań 1.3 Rozwój publicznej infrastruktury badawczej oraz 1.9 Inwestycje w przedsiębiorstwach poprzez instrumenty finansowe;
  b. 3 174 euro z działania 1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT SOM do 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT SOM;
  c. 97 727 euro z działania 2.14 Poprawa jakości powietrza- Zachodniopomorski Program Antysmogowy do 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł;
  d. 2 498 euro z działania 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych- Zachodniopomorski Program Antysmogowy do 2.11 Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii;
  e. 58 130 euro z działania 3.7 Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi do 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków;
  f. łącznie 89 357 euro z działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych do 4.1 Dziedzictwo kulturowe i 4.2 Wzmocnienie instytucji kultury;
  g. łącznie 1 520 123 euro do działania 5.6 Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych z działań: 5.1 Budowa i przebudowa dróg regionalnych (wojewódzkich), 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych, 5.5 Budowa, przebudowa i rehabilitacja regionalnych linii kolejowych, 5.7 Budowa, rozbudowa lub modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury szlaków żeglownych, utrzymanie dróg wodnych prowadzących do portów, monitoring dróg wodnych, w tym związany z systemami zarządzania ruchem;
  h. łącznie 308 618 euro do działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością z działań: 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym;
  i. łącznie 283 532 euro do działania 9.1 Infrastruktura zdrowia z działania 9.2 Infrastruktura społeczna i 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich;
  j. łącznie 620 891 euro do działania 11.1 Wsparcie sektora zdrowia w kontekście pandemii COVID 19 z działania 11.2  Wsparcie efektywności energetycznej w kontekście pandemii COVID 19 i 11.3 Wsparcie infrastruktury społecznej powiązanej z procesem integracji i aktywizacji społeczno- zawodowej osób uciekających przed wojną w Ukrainie.
 3. Korekty finansowe w krajowych środkach prywatnych w osi 7
 4. Korekty techniczne