Wersja 65.0 obowiązująca od 19.07.2022 do 05.09.2022

19 lipca 2022 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę  nr 1163/22 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 65.0).

Nowa wersja dokumentu obejmuje następujące zmiany:

  • przesunięcie 3 423 529 euro środków wkładu krajowego (krajowe środki prywatne) z działania 1.4 Wdrażanie wyników prac B+R do 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw;
  • przesunięcie 501 177 euro środków wkładu krajowego (budżet województwa) z działania 3.1 Ochrona zasobów wodnych do 3.2 Zarządzanie ryzykiem powodziowym;
  • przesunięcie 49 852 euro środków wkładu krajowego (budżet poszczególnych jst i krajowe środki prywatne) z działania 4.7 Wsparcie ośrodków rehabilitacji dziko żyjących zwierząt do 4.3 Ochrona różnorodności biologicznej;
  • przesunięcie 471 000 euro z działania 6.5 Kompleksowe wsparcie głównie dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo  zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych do 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
  • przesunięcie 262 150 euro do działania 9.1 Infrastruktura zdrowia z 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich;
  • dodanie w działaniu 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym wskaźnika produktu: CPRO1 Liczba osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną na Ukrainie, objętych wsparciem w programie;
  • aktualizację Załącznika 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań;
  • aktualizację Załącznika 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą.