Wersja 63.0 obowiązująca od 23.03.2022 do 28.04.2022

23 marca 2022 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę  nr 395/22 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 63.0).

Nowa wersja dokumentu obejmuje następujące zmiany:

  • przesunięcie 3 999 535 euro do działania 4.1 Dziedzictwo kulturowe z następujących działań:

- 535 463 euro z działania 4.2 Wzmocnienie instytucji kultury,
- 739 518 euro z działania 4.3 Ochrona różnorodności biologicznej,
- 64 495 euro z działania 4.4 Wsparcie nieinfrastrukturalnych form ochrony przyrody,
- 74 428 euro z działania 4.5 Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację,
- 1 576 239 euro z działania 4.6 Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu,
- 282 500 euro z działania 4.7 Wsparcie ośrodków rehabilitacji dziko żyjących zwierząt,
- 726 892 euro z działania 4.8 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego;

  • zwiększenie alokacji o 2 036 259 euro w działaniu 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej z działań: 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej, 7.5 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji i partnerstw ekonomii społecznej w województwie , 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością;
  • zwiększenie alokacji o 582 453 euro w działaniu 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym;
  • przesunięcie 356 000 euro do działania 9.1 Infrastruktura zdrowia z działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich;
  • aktualizację listy wskaźników rezultatu i produktu w ramach działania 11.2 Wsparcie efektywności energetycznej w kontekście pandemii COVID 19;
  • aktualizację Załącznika 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań;
  • aktualizacja Załącznika 4 Ramowe plany realizacji działań (EFS);
  • korekty techniczne.