Wersja 60.0 obowiązująca od 29.11.2021 do 20.12.2021

29 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 1743/21 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 60.0).

Nowa wersja dokumentu obejmuje następujące zmiany:

•  przesunięcie 3 304 720 euro do działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji z następujących działań:

- 1.4 Wdrażanie wyników prac B+R  (400 000 euro),
- 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia (500 000 euro),
- 1.9 Inwestycje w przedsiębiorstwach poprzez instrumenty finansowe (2 404 720 euro),

•  przesunięcie 40 000 euro do działania 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych z działania 5.1 Budowa i przebudowa dróg regionalnych (wojewódzkich);

•  w ramach działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym modyfikację opisu typ projektu 1;

•  aktualizację Załącznika nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą.