Wersja 64.0 obowiązująca od 29.04.2022 do 29.05.2022

29 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę  nr 624/22 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 64.0).

Nowa wersja dokumentu obejmuje następujące zmiany:

 • przesunięcie 1 576 554 euro z działania 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach oraz 1.18 Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji do działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw;
 • przesunięcie 657 000 euro z działania 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach do działania 1.3 Rozwój publicznej infrastruktury badawczej;
 • przesunięcie 100 000 euro z działania 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej  do działania 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych- Zachodniopomorski Program Antysmogowy;
 • dodanie typu projektów: Przygotowanie inwestycji na nową perspektywę, oraz wskaźnika produktu pn. Ilość przygotowanych dokumentacji [szt.] w działaniach: 5.1 Budowa i przebudowa dróg regionalnych (wojewódzkich), 5.2 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla SOM, 5.3 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla KKBOF;
 • umożliwienie dofinansowania UE do maksymalnej wysokości 100% w działaniach 5.1 Budowa i przebudowa dróg regionalnych (wojewódzkich) oraz 9.1 Infrastruktura zdrowia;
 • modyfikacje zapisów w działaniu 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym poprzez:
  • rozszerzenie listy wskaźników produktu,
  • dodanie typu projektów, typu beneficjenta, grupy docelowej,
  • zmiany w trybie wybory projektów, zakresie stosowanie cross-financingu, maksymalnego poziomu dofinansowania, w zapisach w polu limity i ograniczenia;
 • zwiększenie alokacji w działaniu 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym poprzez przesunięcie środków z działań: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7);
 • przesunięcie 160 670 euro z działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich do działania 9.1 Infrastruktura zdrowia;
 • uzupełnienie zapisów opisu działania 11.1 Wsparcie sektora zdrowia w kontekście pandemii COVID 19;
 • aktualizację Załącznika 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą.