Wersja 56.0 obowiązująca od 21.06.2021 do 21.07.2021

21 czerwca 2021 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 817/21 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 56.0).

Nowa wersja dokumentu obejmuje następujące zmiany:

  1. Modyfikacje finansowe części II SOOP dotyczącej EFS oraz części II dotyczącej EFRR zgodnie z Indykatywnym Planem Finansowym (IPF).
  2. IPF – przesunięcia  w OSI II (z działania 2.10 do działania 2.1 oraz z działania 7.6 do działania 7.7).
  3. Zmianę załącznika nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję wraz z informacją o projekcie i podmiocie który będzie wnioskodawcą (dodanie projektu 2.2 „Integracja systemu transportu publicznego poprzez budowę ścieżki rowerowej od ronda Marszewo na obwodnicy wschodniej Goleniowa do ronda Maszewska w kierunku węzła komunikacyjnego Dworca Autobusowo – Kolejowego „Goleniów” z wykorzystaniem istniejącego systemu ścieżek pieszo-rowerowych”)