Wersja 59.0 obowiązująca od 27.10.2021 do 28.11.2021

27 października 2021 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 1570/21 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 59.0).
Nowa wersja dokumentu obejmuje następujące zmiany:

 • przesunięcie 820 300 euro z działania 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego do działania 1.10 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego;
 • przesunięcie 1 057 415 euro  z działania 1.19 Wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw w walce ze skutkami epidemii COVID-19 do działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji;
 • przesunięcie 820 300 euro z działania 2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu do działania 2.2 równoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego;
 • przesunięcie łącznie 4 880 716 euro do działania 5.6 Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych z następujących działań:
  • 3 930 191 euro  z działania 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych,
  • 272 448 euro z działania 5.5 Budowa, przebudowa i rehabilitacja regionalnych linii kolejowych,
  • 678 077  euro z działania 5.7 Budowa, rozbudowa lub modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury szlaków żeglownych, utrzymanie dróg wodnych prowadzących do portów, monitoring dróg wodnych, w tym związany z systemami zarządzania ruchem.
 • uzupełnienie Załącznika nr 3 Kryteria wyboru projektów dla EFS o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WZ 2014-2020;
 • aktualizację Załącznika nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą;
 • korekty techniczne.