Wersja 62.0 obowiązująca od 31.01.2022 do 22.03.2022

31 stycznia 2022 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 70/22 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 62.0).

Nowa wersja dokumentu obejmuje następujące zmiany:

  • przesunięcie 108 791 euro z działania 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do 2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu;
  • przesunięcie 108 791 euro z działania 5.1 Budowa i przebudowa dróg regionalnych (wojewódzkich) do 5.2 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego;
  • wprowadzenie możliwości finansowania projektów z zakresu przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej niezbędnej do realizacji inwestycji do następujących działań: 4.2 Wzmocnienie instytucji kultury, 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych, 5.1 Budowa i przebudowa dróg regionalnych (wojewódzkich), 5.2 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, 5.3 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego, 9.1 Infrastruktura zdrowia;
  • w działaniu 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne:
    - dodanie wskaźnik produktu pn. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie [osoby],
    - zmianę zapisów w polach: typ beneficjenta, grupa docelowa/ostateczni odbiorcy, limity i ograniczenia w realizacji projektów, dopuszczalna maksymalna wartość zakupionych środków trwałych;
  • uszczegółowienie zakresu typu projektu w ramach działania 11.1 Wsparcie sektora zdrowia w kontekście pandemii COVID 19.