Wersja 51.0 obowiązująca od 23.11.2020 do 21.01.2021

23 grudnia 2020 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 1762/20 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 51.0).

Nowa wersja dokumentu obejmuje zmiany w odniesieniu do następujących punktów:

  • w działaniu 9.10 zmiany w zakresie:  opisu działania, typów projektów, trybów wyboru projektów oraz wskazania podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie protestów, maksymalnego % poziomu dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu, maksymalnego % poziomu dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję), minimalnego wkładu własnego beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych,
  • w działaniu 2.3 i 2.4 - zmiana techniczna,
  • aktualizację załącznika nr 3 –  Kryteria wyboru projektów dla EFS,
  • aktualizację załącznika nr 4 – Ramowe plany realizacji działań dla EFS,
  • aktualizację załącznika nr 5.