Wersja 74.0 obowiązująca od 13.12.2023

13 grudnia 2023 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę numer 2042/23 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 74.0).

Nowa wersja dokumentu obejmuje takie zmiany jak przesunięcie 13 009 354 EUR z działania 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym do działania 5.6 Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych.