Wersja 64.1 obowiązująca od 30.05.2022 do 18.07.2022

30 maja 2022 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę  nr 826/22 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 64.1).

Nowa wersja dokumentu obejmuje wyłącznie aktualizację następujących załączników:

  • Załącznika 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań;
  • Załącznika 4 Ramowe plany realizacji działań;
  • Załącznika 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą.