Wersja 54.0 obowiązująca od 10.03.2021 do 11.05.2021

10 marca 2021 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 260/21 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 54.0).

Nowa wersja dokumentu obejmuje zmiany w odniesieniu do następujących punktów:

Modyfikacje finansowe części II SOOP dotyczącej EFS zgodnie z Indykatywnym Planem Finansowym

 

Zmiany załącznika nr 3 do SOOP - Kryteria wyboru projektów dla EFS

  • nowe kryteria szczegółowe dla działania 7.7. typ 2f dot. wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, przyjęte uchwałą KM RPO WZ 2014 - 2020 z 17 lutego 2021 r.
  • aktualizacja kryteriów ogólnych dla działania 7.7 (tryb nadzwyczajny)- przyjęte uchwałą KM RPO WZ 2014 - 2020 z 17 lutego 2021 r.
  • nowe kryteria szczegółowe dla działania 7.7. typ 2 a i b dot. dodatków dla medyków, przyjęte uchwałą KM RPO WZ 2014 - 2020 z 11 stycznia 2021 r

 

Zmiana załącznika nr 3 do SOOP – Kryteria wyboru projektów dla EFRR

  • kryteria dla działania 1.14, przyjęte uchwałą KM RPO WZ 2014-2020 z 25 lutego 2021 r.

 

Zmiany załącznika nr 4 do SOOP - Ramowe Plany Realizacji Działań EFS

  • nowe kryteria szczegółowe dla działania 7.7. typ 2f dot. wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
  • nowe kryteria szczegółowe dla działania 7.7. typ 2 a i b dot. dodatków dla medyków

 

IPF – przesunięcia w OSI VI (z PI 8i do 8vi) oraz w osi VII  (z PI 9i, 9v na 9iv)

Zmiana załącznika nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie który będzie wnioskodawcą.