Wersja 61.0 obowiązująca od 21.12.2021 do 30.01.2022

21 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 1836/21 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 61.0).

Nowa wersja dokumentu obejmuje następujące zmiany:

 • przesunięcie 8 220 670 euro do działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji z następujących działań:

- 1.6  Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia (2 816 950 euro),
- 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw (1 902 741 euro),
- 1.16 Zwiększenie dostępu do usług Instytucji Otoczenia Biznesu (2 071 574 euro),
- 1.17 Wzmocnienie procesu wsparcia firm w początkowej fazie rozwoju (739 908 euro),
- 1.19 Wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw w walce ze skutkami epidemii COVID-19 (689 497 euro);

 • przesunięcie 1 500 000 euro z działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł do działania 9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych;
 • przesunięcie 9 000 000 euro z OP III z następujących działań:

- 3.1 Ochrona zasobów wodnych (2 840 000 euro),
- 3.2 Zarządzanie ryzykiem powodziowym (2 143 316 euro),
- 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego (1 366 270 euro),
- 3.4 Adaptacja do zmian klimatu (482 019 euro),
- 3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych (320 678 euro),
- 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków (201 572 euro),
- 3.7 Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi (1 646 145 euro);

do:

 • 7 500 000 euro do OP IV w podziale na działania:

- 4.1 Dziedzictwo kulturowe (4 000 000 euro),
- 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych (3 500 000 euro);

 • 1 500 000 euro do OP IX działanie 9.6 Ośrodki popularyzujące naukę;
 • usunięcie wskaźnika pn. Pojemność obiektów małej retencji z działania 3.1 Ochrona zasobów wodnych;
 • przesunięcie 231 046 euro z działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych do działania 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • przesunięcie 3 400 023 euro do działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym z OP VI z następujących działań:

- 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego (201 963 euro),
- 6.4 Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe ( 21 175 euro),
- 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych (3 076 157 euro),
- 6.7 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych ( 18 398 euro),
- 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne (82 330 euro),

 • przesunięcie 755 443 euro do działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym z następujących działań:

- 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej  (232 558 euro),
- 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (128 398 euro),
- 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania78 (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej (44 626 euro),
- 7.4 Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej81 m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych (15 823 euro),
- 7.5 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji i partnerstw ekonomii społecznej w województwie (18 533 euro),
- 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością (315 505 euro);

 • przesunięcie 1 713 595 euro do działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym oraz 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością z OP VIII z następujących działań:

- 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej (84 632 euro),
- 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (191 679 euro),
- 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (562 513 euro),
- 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (385 948 euro),
- 8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych (46 728 euro),
- 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (277 615 euro),
- 8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (109 292 euro),
- 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych (46 604 euro),
- 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych (8 584 euro);

 • przesunięcie 208 897 euro z działania 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego;
 • dodanie dwóch osi priorytetowych:

- XI Wsparcie sektora zdrowia i środowiska w kontekście pandemii COVID 19,
- XII Pomoc Techniczna – React-EU;

 • aktualizację Załącznika nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą;
 • korekty techniczne.