Aktualny
od 30.10.2018 do 04.01.2019

 

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Numer konkursu: RPZP.09.03.00-IZ.00-32-001/18

Informacje o konkursie

Termin, od którego można składać wnioski

30 października 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

4 stycznia 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Maj 2019 r.

 

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów do godz. 15:00 oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 11 stycznia 2019 r.

W przypadku nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego lub u innego operatora pocztowego, pisemny wniosek o przyznanie pomocy musi wpłynąć do IZ RPO WZ do dnia 11 stycznia 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.3 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
 • przedsiębiorcy,
 • organizacje pozarządowe,
 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • spółdzielnie  i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego,
 • instytucje kultury,
 • partnerstwa ww. podmiotów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. W ramach niniejszego konkursu możliwe będzie dofinansowanie typu projektu – Kompleksowa realizacja działań na podstawie programów rewitalizacji obszarów zdegradowanych jako zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru.

 2. W ramach ww. typu projektu wspierane będą przedsięwzięcia polegające m.in. na:
 • przebudowie lub adaptacji zdegradowanych budynków i obiektów, zwłaszcza związanych z byłymi PGR-ami,
 • zagospodarowaniu lub zmianie zagospodarowania terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

Finanse

Wsparcie udzielane będzie na inwestycje realizowane na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.

Ogólna pula środków EFRR przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi łącznie 60 000 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów 00/100 złotych).

W ramach konkursu możliwe jest również dodatkowe dofinansowanie ze środków budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie RPO WZ, w wysokości nieprzekraczającej 10 % wydatków kwalifikowalnych projektu, z zastrzeżeniem, że środki budżetu państwa nie mogą zostać przeznaczone na dofinansowanie projektów objętych regułami pomocy publicznej, pomocy de minimis oraz generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia ogólnego.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów w konkursie wynosi:

a) dla projektów nieobjętych pomocą publiczną:

 • dla projektów z gmin znajdujących się na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia 75% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym: 65% EFRR oraz 10% BP,
 • dla projektów z gmina spoza Specjalnej Strefy Włączenia 65% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym: 55% EFRR oraz 10% BP.

 

b) dla projektów objętych pomocą de minimis (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020):

 • dla projektów z gmin znajdujących się na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia 75% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (EFRR),
 • dla projektów z gmina spoza Specjalnej Strefy Włączenia 65% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (EFRR).

 

c) dla projektów objętych regionalną pomocą inwestycyjną, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (EFRR), z zastrzeżeniem, że:

 • maksymalna intensywność pomocy w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych(EFRR),
 • maksymalna intensywność w przypadku średnich przedsiębiorstw wynosi 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych (EFRR).

 

d) dla projektów objętych pomocą inwestycyjną na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020:

 • dla projektów z gmin znajdujących się na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia 75% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (EFRR),
 • dla projektów z gmina spoza Specjalnej Strefy Włączenia 65% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (EFRR).

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi:

a) dla projektów nieobjętych pomocą publiczną:

 • dla projektów z gmin znajdujących się na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia 25% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 • dla projektów z gmina spoza Specjalnej Strefy Włączenia 35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

b) dla projektów objętych pomocą de minimis (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020):

 • dla projektów z gmin znajdujących się na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia 25% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 • dla projektów z gmina spoza Specjalnej Strefy Włączenia 35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

c) dla projektów objętych regionalną pomocą inwestycyjną, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 65% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, że:

 •  w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych,
 •  w przypadku średnich przedsiębiorstw wynosi 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

 

Dla projektów, w ramach których dofinansowanie przyznano w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 – wkład własny beneficjenta powinien wynosić co najmniej 25% wydatków kwalifikowalnych w postaci wolnej od udziału jakichkolwiek środków publicznych.

 

d) dla projektów objętych pomocą inwestycyjną na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020:

 • dla projektów z gmin znajdujących się na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia 25% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 • dla projektów z gmina spoza Specjalnej Strefy Włączenia 35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi: 4 000 000,00 zł.

Minimalna kwota dofinansowania projektu wynosi: nie dotyczy.

Minimalna/maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – w przypadku realizacji projektów z zakresu kultury wartość wydatków kwalifikowanych nie może być większa niż 2 mln euro.

 

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin naboru

Inne ważne informacje

Wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie konkursowym. Konkurs ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.

W ramach przedmiotowego działania wspierane będą wyłącznie projekty ujęte na liście projektów głównych/podstawowych we właściwym terytorialnie programie rewitalizacji wpisanym do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego według stanu na dzień zakończenia naboru.[1]

W ramach przedmiotowego konkursu jeden wnioskodawca może złożyć nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie. W przypadku złożenia więcej niż 2 wniosków o dofinansowanie przez jednego wnioskodawcę (uwzględniając również wnioski złożone w partnerstwie) wszystkie złożone wnioski podlegają odrzuceniu.


Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej zostały opisane w regulamin w regulaminie konkursu (załącznik).

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

 

[1]   Wykaz programów rewitalizacji publikowany jest na stronie internetowej RPO WZ: http://www.rpo.wzp.pl/node/1745/wykaz-programow-rewitalizacji-gmin-wojewodztwa-zachodniopomorskiego