Niniejszy dokument został opracowany przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Stanowi on uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta (wersja 1.5 z dnia 03.06.2016 r.), przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej. Jego głównym celem jest zapoznanie beneficjentów oraz osób przez nich uprawnionych z działaniem SL2014, w zakresie obsługi projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich oraz wskazanie dokumentów niezbędnych do przedłożenia wraz z wnioskiem o płatność.

Wersja obowiązująca od 13.07.2022

Udostępniamy Podręcznik Beneficjenta SL2014, w ramach którego dodano załącznik nr 6 Wzór oświadczenia o niepodejmowaniu współpracy z podmiotami wykazanymi na listach sankcyjnych w związku z przeciwdziałaniem wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r. oraz załącznik nr 7 Wzór oświadczenia o weryfikacji wykonawców/podwykonawców  pod kątem wystąpienia przesłanek wykluczających z udziału w postępowaniu ofertowym/o udzielenie zamówienia publicznego w związku z przeciwdziałaniem wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r.

Pozostałe dokumenty