Zakończony
od 01.08.2017 do 16.10.2017

 

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.3 Ochrona różnorodności biologicznej, mający na celu wzmocnienie mechanizmów ochrony przyrody poprzez powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i naturalnych walorów krajobrazowych w regionie.

 

Numer konkursu: RPZP.04.03.00-IZ.00-32-001/17

 

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

1 sierpnia 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

16 października 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2018 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów do godz. 15:00 oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 23 października 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 4.3 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jst,
 • parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody,
 • szkoły wyższe, 
 • organizacje pozarządowe,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
 • instytucje naukowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. W ramach niniejszego konkursu możliwe będzie dofinansowanie typu projektów: tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime.
 2. W ramach wyżej wskazanego typu wsparte będą projekty polegające na:
 • budowie lub modernizacji: 1.1 centrów ochrony różnorodności biologicznej, 1.2 ogrodów botanicznych, 1.3 banków genowych.
 • promocji walorów przyrodniczych regionu w oparciu o gatunki rodzime, a także rodzimych gatunków chronionych w parkach miejskich i pozamiejskich, ekoparkach,
 • wykonaniu szlaku przyrodniczo-dydaktycznego.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi: 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu ze środków EFRR

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi: 4 000 000 zł.

Minimalna/maksymalna wartość projektu: nie dotyczy.

Minimalna/maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: nie dotyczy.

Minimalny wkład własny: 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w przypadku dofinansowania projektu ze środków EFRR.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 23 900 793,83 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote 83/100)

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 • Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu w ramach Działania 4.3

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

Wersje archiwalne dokumentów