Zakończony
od 01.07.2016 do 31.12.2023

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 17 kwietnia 2023 r. podjął decyzję o wprowadzeniu nowego typu projektu w ramach działania 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wprowadzenie nowego typu projektu skutkuje koniecznością aktualizacji regulaminu naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

 

Uwaga! 3.06.2019 został zaktualizowany Serwis Beneficjenta LSI2014. Szczegóły znajdują się pod linkiem: http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/info_dla_uzytkownika_lsi2014_aktualizacja_20190603_2.pdf

Skład Komisji Oceny Projektów

Kontakt w sprawach związanych z naborem

W związku z pozakonkursowym charakterem naboru w ramach Działania 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego IZ RPO WZ nie przewiduje organizacji wspólnego szkolenia dla wnioskodawców z zakresu Regulaminu naboru do ww. Działania oraz zasad przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej, lecz możliwość ustalenia przez każdego wnioskodawcę terminu konsultacji indywidualnych.

W sprawach związanych z przedmiotowym naborem oraz ustaleniem terminu konsultacji indywidualnych proszę się kontaktować z niżej wskazanymi osobami:

Anna Rzepiela

adres e-mail: arzepiela@wzp.pl

tel.: 91 452 86 78

Magdalena Durkiewicz

adres e-mail: mdurkiewicz@wzp.pl

tel.: 91 452 85 90

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - Instytucja Pośrednicząca powołana dla wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - projekty pozakonkursowe.

Numer naboru: RPZP.02.02.00-IZ.00-32-001/16

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

01.07.2016

Termin, do którego można składać wnioski

tryb pozakonkursowy – nie dotyczy

Termin rozstrzygnięcia naboru

tryb pozakonkursowy – nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Piłsudskiego 40

70-421 Szczecin

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie wskazanym w wezwaniu oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty wskazanej
w wezwaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej, liczenia terminów oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 2.2 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

- przedsiębiorstwa świadczące usługi publicznego transportu zbiorowego;

- jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia;

- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;

- zarządcy infrastruktury kolejowej

wskazane w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (zwanej dalej Strategią ZIT SOM) oraz partnerstwa tych podmiotów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. W ramach naboru wsparcie mogą uzyskać wyłącznie projekty realizowane w ramach Strategii ZIT SOM.

2. W ramach naboru wspierane będą działania, których efektem będzie  zwiększenie atrakcyjności transportu miejskiego oraz ograniczenie ruchu drogowego w centrach miast, co w dalszej perspektywie przyczyni się do ograniczenia spadku liczby osób korzystających z transportu publicznego a także zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych między innymi przez transport indywidualny.

3. Wsparcie jest możliwe dla działań podejmowanych na obszarach, dla których stworzony został Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, jako osobny dokument lub jako element Planu Gospodarki Niskoemisyjnej bądź innego dokumentu strategicznego.

4. W ramach naboru wspierane będą cztery typy projektów:

 • budowa, przebudowa obiektów/systemu infrastruktury zintegrowanego systemu transportu publicznego w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrach miast (typ 1);
 • zakup lub modernizacja niskoemisyjnego taboru transportu miejskiego (typ 2);
 • projekty zwiększające świadomość ekologiczną (typ 3).
 • prace przygotowawcze związane z przedsięwzięciami planowanymi do realizacji w perspektywie 2021-2027 (typ 4).

5. W ramach typu 1 mogą być realizowane inwestycje polegajace m.in. na:

 • budowie/przebudowie centrów przesiadkowych;
 • budowie i modernizacji dróg dla rowerów i ciągów komunikacji miejskiej, które będą łączyć poszczególne dzielnice miast z centrami przesiadkowymi oraz które będą alternatywną trasą dojazdu do centrów miast dla transportu indywidualnego;
 • tworzeniu inteligentnych systemów transportu (ITS);
 • budowie obiektów „parkuj i jedź” oraz „Bike&Ride”.

6. W ramach typu 2 wsparciem objęte zostaną projekty, w ramach których planowany jest  zakup pojazdów transportu publicznego niskoemisyjnego i bezemisyjnego, tj. głównie  napędzanych energią ze źródeł  alternatywnych. Paliwa alternatywne to paliwa lub źródła energii elektrycznej wykorzystywane do napędu silników pojazdów samochodowych będące przynajmniej częściowo substytutem dla źródeł energii w transporcie pochodzących z surowej ropy naftowej lub otrzymywanych w procesach jej przetwórstwa, które mogą potencjalnie przyczynić się do wzrostu neutralności klimatycznej transportu i poprawy ekologiczności sektora transportu. Są to w szczególności: energia elektryczna, wodór, biopaliwa ciekłe, paliwa syntetyczne i parafinowe, sprężony gaz ziemny (CNG), skroplony gaz ziemny (LNG) lub gaz płynny (LPG).

Inwestycje w tabor niskoemisyjny i bezemisyjny  mają na celu  stymulowanie rozwoju rynku elektromobilności oraz obniżenie emisji generowanych przez transport w aglomeracjach miejskich.W uzasadnionych przypadkach, tzn. tam gdzie inwestycje w tabor bezemisyjny byłyby całkowicie nieuzasadnione, możliwy jest zakup pojazdów z silnikami hybrydowymi łączącymi paliwo diesel (Euro VI) oraz napęd elektryczny.

Dodatkowo w ramach typu 2 możliwe są wydatki niezbędne do realizacji projektu przyjmujące formę budowy/zakupu infrastruktury jak np. budowa/zakup stacji ładujących dla autobusów elektrycznych, zajezdni lub przebudowy istniejącej infrastruktury w celu dostosowania jej do zakupionych/zmodernizowanych pojazdów.

7. W ramach typu 3 mogą być realizowane projekty polegające m.in. na:

 • modernizacji oświetlenia miejskiego na obszarach miejskich w kierunku jego energooszczędności;
 • działania informacyjno-promocyjne dotyczące np. oszczędności energii, kampanii promujących budownictwo zeroemisyjne lub niskoemisyjny transport.

8. W ramach typu 4 wsparciem objęte będzie przygotowanie dokumentacji dla przedsięwzięć zgodnych z celem działania, niezbędnej do realizacji inwestycji w ramach zrównoważonej multimodalności mobilność miejskiej, w szczególności:

 • specjalistyczne ekspertyzy, badania, analizy techniczne, finansowe, ekonomiczne, prawne;
 • studia wykonalności, biznes plany;
 • dokumentacja dotycząca postępowania w ramach oceny oddziaływania na środowisko;
 • dokumentacja projektowa, techniczna, projektowo – budowlana.

Kryteria wyboru projektów

 1. Kryteria wyboru projektów obowiązujące przed nowelizacją ustawy wdrożeniowej, która weszła w życie z dniem 2 września 2017 r. (PDF 1,97 MB)
 2. Kryteria wyboru projektów zaktualizowane w związku z nowelizacją ustawy wdrożeniowej, która weszła w życie z dniem 2 września 2017 r. (PDF 1,97 MB)

Finanse

 1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych.
 2. Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych.
 3. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi łącznie 59 998 528 EUR (pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia osiem 00/100 EUR). Na dzień aktualizacji niniejszego regulaminu kwota ta w PLN wyliczona w oparciu o kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego ww. aktualizację – z zastrzeżeniem pkt 4 – wynosi 280 871 109,13 PLN (słownie: dwieście osiemdziesiąt milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięć 13/100 PLN). Dostępność środków na dofinansowanie danego projektu zależy od wielkości uprzednio zakontraktowanych w ramach Działania 2.2 środków, jak również kursu euro właściwego dla miesiąca podpisania umowy o dofinansowanie tego projektu (kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc podpisania umowy o dofinansowanie).
 4. Dostępność środków na dofinansowanie danego projektu zależy od wielkości uprzednio zakontraktowanych w ramach Działania 2.2 środków, jak również kursu euro właściwego dla miesiąca podpisania umowy o dofinansowanie tego projektu (kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc podpisania umowy o dofinansowanie).

Niezbędne dokumenty

1. Regulamin naboru (projekty, dla których wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpiło przed 22 listopada 2017 r.)

 

UWAGA: Do projektów, dla których wezwanie do złożenia wniosku nastąpiło w okresie od 2 września 2017 r. do dnia 21 listopada 2017 r. włącznie, zastosowanie  ma powyższy regulamin naboru z odpowiednim uwzględnieniem:

 • zmian przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 1475) dotyczących m.in weryfikacji warunków formalnych oraz oczywistych omyłek w dokumentacji aplikacyjnej;
 • kryteriów wyboru projektów zaktualizowanych w związku z nowelizacją ustawy wdrożeniowej.

 

Procedura weryfikacji warunków formalnych oraz poprawy oczywistych omyłek (PDF 195,14 KB)

 

2.  Regulamin naboru (projekty, dla których wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpiło od 22 listopada 2017 r.)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru

Inne ważne informacje

O dofinansowanie ubiegać się mogą tylko projekty, które pozytywnie przeszły proces identyfikacji projektu pozakonkursowego, o którym mowa w art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1460 t.j. ze zm.) oraz zostały wpisane do Wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą, stanowiącego załącznik nr 5 do SOOP.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu wnioskodawcy nie przysługuje protest.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 45 28 814 lub 91 45 28 815.

Linki

 

Wersje archiwalne dokumentów

Wiadomości

Dostępne 1 wiadomości do tego konkursu

Aktualizacja regulaminu naboru w ramach Działania 2.2

05.03.2020 Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany Regulaminu konkursu