Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 3 marca 2020 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu naboru nr RPZP.02.02.00-IZ.00-32-001/16.

W ramach zmian doprecyzowano oraz zaktualizowano zapisy dokumentacji aplikacyjnej. Związane jest to z koniecznością dostosowania ww. dokumentacji do aktualnie obowiązujących aktów prawnych, jak również standardów dostępności określonych w załączniku nr 2 do Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.