Zakończony
od 30.04.2019 do 28.06.2019

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 12 kwietnia 2021 r. podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania kolejnemu projektowi w kwocie 2 554 111,45 zł. W związku z powyższym zaktualizowana została lista projektów wybranych do dofinansowania. Lista ta uwzględnia także rezygnację beneficjentów z realizacji projektów RPZP.01.05.00-32-T036/19 oraz RPZP.01.05.00-32-T045/19.

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 21 lipca 2020 r. podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w ramach konkursu nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-006/19. W wyniku zwiększenia alokacji dofinansowanie otrzymało kolejnych 10 projektów na kwotę dofinansowania 22 636 328,15 zł.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Uchwałą nr 2187/19 z dnia 17 grudnia 2019 r. podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w ramach naboru RPZP.01.05.00-IZ.00-32-006/19 o kwotę 15 944 499,72 zł. W wyniku zwiększenia alokacji dofinansowanie otrzymało dodatkowo 7 projektów na kwotę dofinansowania 15 944 499,72 zł.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ) informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-006/19 w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, złożono 58 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 115 423 518,02 zł.

W związku z zakończeniem oceny projektów, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Uchwałą nr 1878/19 z dnia 30 października 2019 r. zatwierdził listę ocenionych projektów i podjął decyzję o dofinansowaniu 9 projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów.

Skład Komisji Oceny Projektów

Poniżej publikujemy listę odpowiedzi na najcześciej zadawane pytania dotyczące naboru w ramach działania 1.5

Uwaga! 3.06.2019 został zaktualizowany Serwis Beneficjenta LSI2014. Szczegóły znajdują się pod linkiem: http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/info_dla_uzytkownika_lsi2014_aktualizacja_20190603_2.pdf

Uwaga. Komunikat dla Wnioskodawców z działania 1.5 (konkurs dla sektora turystycznego).

Uchwałą nr 545/19 z dnia 29 marca 2019 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego dokonał aktualizacji obszaru Specjalnej Strefy Włączenia (SSW). W wyniku aktualizacji do obszaru SSW została dołączona gmina Kamień Pomorski.

W związku z powyższym w ramach konkursu nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-006/19 dla określenia obszaru SSW zastosowanie mają zarówno ww. uchwała, jak i dotychczas obowiązująca uchwała nr 488/18 z dnia 27 marca 2018 r. Oznacza to, że o dofinansowanie w zakresie przedsięwzięć obejmujących bazę z funkcją noclegową, bądź spa&wellness, mogą ubiegać się zarówno przedsiębiorcy, którzy zlokalizują inwestycję na obszarze sprzed aktualizacji SSW, jak i przedsiębiorcy, których projekty będą realizowane na obszarze SSW po aktualizacji.

Linki do ww. uchwał znajdują się pod adresami:

http://bip.wzp.pl/artykul/uchwala-nr-54519-zarzadu-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-z-dnia-29-marca-2019-r

http://bip.wzp.pl/artykul/uchwala-nr-48818-zarzadu-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-z-dnia-27-marca-2018-r

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, typ projektów: Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw: projekty przedsiębiorstw zakładające rozwój innowacyjności i konkurencyjności w sektorze turystyki w obszarze turystyki wodnej, turystyki aktywnej (w tym w szczególności turystyki rowerowej), turystyki poznawczej i kulturowej.

Numer konkursu: RPZP.01.05.00-IZ.00-32-006/19

Informacja o konkursie

 

Termin, od którego można składać wnioski

30 kwietnia 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

28 czerwca 2019 r. (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej należy opublikować w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) do godz. 15:00).

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2019 r.

Miejsce składania wniosków:

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Sposób składania wniosków :

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów do godz. 15:00 oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 5 lipca 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 1.5 dofinansowanie udzielane jest przedsiębiorstwom z sektora MŚP, tj.: mikroprzedsiębiorstwom, małym przedsiębiorstwom oraz średnim przedsiębiorstwom (w rozumieniu Załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. W konkursie zaplanowano wsparcie następującego typu projektu: Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw: projekty przedsiębiorstw zakładające rozwój innowacyjności i konkurencyjności w sektorze turystyki w obszarze: turystyki wodnej, turystyki aktywnej (w tym w szczególności turystyki rowerowej), turystyki poznawczej i kulturowej.
2. Wsparciem objęte będą projekty wpływające na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu oraz wpisujące się w obszary wskazane w dokumencie strategicznym „Polityka Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w sektorze turystyki” wyłącznie w zakresie wskazanym poniżej, tj.:

 • turystyki wodnej,
 • turystyki aktywnej, w tym w szczególności turystyki rowerowej,
 • turystyki poznawczej i kulturowej.

3. Wsparcie w konkursie kierowane będzie wyłącznie na przedsięwzięcia, których realizacja prowadzi do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali regionalnej, obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:

 • budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,
 • wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi,
 • zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
 • zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

4. Wszystkie projekty, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej w rozumieniu art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
5. Warunkiem koniecznym jest, aby realizacja projektu prowadziła do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa co najmniej na poziomie ponadregionalnym.

Kryteria wyboru projektów:

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

 • 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,
 • 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi:

 • 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,
 • 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

 

Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 4 000 000,00 zł

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 500 000,00 zł

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 19 415 700,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta piętnaście tysięcy siedemset złotych 00/100).

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu:

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu (załącznik).

Inne ważne informacje:

Konkurs ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.

Pytania i odpowiedzi:

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki:

 

 

 

Wiadomości

Dostępne 3 wiadomości do tego konkursu

Zaktualizowana Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 1.5 (konkurs dla sektora turystycznego)

15.04.2021 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków

Zwiększenie alokacji w ramach naboru dla Działania 1.5

20.12.2019 Wyniki naborów wniosków Wyniki naborów wniosków

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 1.5

31.10.2019 Wyniki naborów wniosków Wyniki naborów wniosków