Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Uchwałą nr 2187/19 z dnia 17 grudnia 2019 r. podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w ramach naboru RPZP.01.05.00-IZ.00-32-006/19 o kwotę 15 944 499,72 zł.

W wyniku zwiększenia alokacji dofinansowanie otrzymało dodatkowo 7 projektów na kwotę dofinansowania 15 944 499,72 zł.