System realizacji Programu Regionalnego, zgodnie z art. 6 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa) zawiera warunki i procedury obowiązujące instytucje uczestniczące w realizacji Programu, obejmujące w szczególności zarządzanie, monitorowanie, sprawozdawczość, kontrole i ewaluacje oraz sposób koordynacji działań podejmowanych przez instytucje.

Podstawę systemu realizacji Programu Regionalnego stanowią: zewnętrzne oraz wewnętrzne elementy systemu czyli akty prawne oraz dokumenty zatwierdzane na poziomie krajowym oraz regionalnym.

Zapoznaj się ze schematem systemu realizacji

Zewnętrzne elementy systemu realizacji stanowią akty prawne (unijne i krajowe) oraz wytyczne opracowywane i aktualizowane przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

Zapoznaj się z Zasadami IZ RPO WZ

Wewnętrzne elementy systemu realizacji Programu Regionalnego stanowią dokumenty zatwierdzane przez Instytucję Zarządzającą, w szczególności:

  1. Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WZ 2014-2020 (SOOP),
  2. Opis funkcji i procedur IZ RPO WZ 2014-2020 (OFiP),
  3. Zasady IZ RPO WZ 2014-2020 
  4. Interpretacje horyzontalne (programowe) wydawane przez Instytucję Zarządzającą,
  5. Instrukcje Wykonawcze Instytucji Zarządzającej,
  6. Instrukcje Wykonawcze Instytucji Pośredniczących,
  7. Tryb wyłaniania kandydatów na ekspertów w ramach RPO WZ 2014-2020,
  8. Porozumienie w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej zadań związanych z realizacją Programu.

Informację nt. aktualnych wewnętrznych elementów systemu realizacji Programu zawiera Rejestr elementów systemu realizacji. 

Załączniki

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
959.46 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
959.43 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
959.28 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
959.25 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
959.18 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
958.98 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
958.97 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
958.9 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
958.81 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
958.81 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
958.56 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
958.51 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
959.51 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
958.39 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
958.35 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
958.33 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
959.07 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
956.21 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
956.21 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
956.08 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
955.46 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
955.34 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
955.29 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
955.18 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
954.56 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
954.53 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
954.46 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
954.36 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
954.58 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
946.52 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
946.45 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
946.36 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
946.21 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
946 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
945.57 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
945.21 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
945.13 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
945.06 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
945.02 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
944.98 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
944.89 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
944.84 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
944.78 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
944.71 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
944.23 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
944.2 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
944.08 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
944.03 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
943.22 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
943.02 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
942.86 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
942.12 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
941.95 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
942.09 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
941.51 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
838.08 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
838.39 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
838.26 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
838.09 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
839.99 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
838.62 KB