Deklaracja dostępności dla stron internetowych https://rpo.wzp.pl, https://rpo-wup.wzp.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego deklaruje rozwój organizacyjny, który docelowo zapewni wszystkim mieszkańcom regionu oraz innym interesariuszom – równą dostępność cyfrową, architektoniczną oraz informacyjno-komunikacyjną, do wszystkich spraw prowadzonych przez Urząd, także do miejsc pracy, zgodnie z zapisami ustaw:

 • o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 848);
 • o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062).

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych: https://rpo.wzp.pl,  https://rpo-wup.wzp.pl

 • Data publikacji stron internetowych: 2017-07-28
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-12

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

Pomimo dokładanych starań, ze względu na dużą liczbę stron i rozproszony system zarządzania treścią może zdarzyć się sytuacja, że dla obrazu nie zostanie zapewniona alternatywa w postaci tekstu, tabela nie będzie posiadała tytułu lub nagłówka, zostaną użyte nagłówki niehierarchicznie, a także nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne (np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik).

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione. Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis internetowy był zgodny z międzynarodowymi wytycznymi dla dostępności treści internetowych WCAG 2.0. 

Data sporządzenia deklaracji

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia na stronach internetowych

 • można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych,
 • można korzystać tylko przy użyciu klawiatury i bez użycia myszki komputerowej,
 • można korzystać z możliwości powiększenia wielkości liter na stronach narzędziami dostępnymi z przeglądarki,
 • można korzystać z focusa wokół elementów nawigacyjnych,
 • można korzystać z mapy strony,
 • można korzystać z kontrastu kolorystycznego elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością stron internetowych prosimy o kontakt.

W zakresie wsparcia mieszkańców o szczególnych potrzebach, jak też wszystkich komórek Urzędu, w zakresie alternatywnych form obsługi dostępnej i racjonalnych usprawnień w tym zakresie, wyznaczono Koordynatorów dostępności:

 1. Agnieszka Zmysłowska-Czerwińska – Główny specjalista w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej - Koordynator ds. dostępności, tel. +48 91 42 53 627, mail: azmyslowska@wzp.pl;
 2. Edyta Pospychała – Główny specjalista ds. osób niepełnosprawnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej – Koordynator ds. dostępności architektonicznej, tel. +48 91 42 53 644, mail: epospychala@wzp.pl;
 3. Marcin Jankowski – Główny specjalista w Wydziale Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki - Koordynator ds. dostępności cyfrowej, tel. +48 91 45 28 518, mail: ;mjankowski@wzp.pl.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest p. Dominik Wiktorowicz, adres poczty elektronicznej: dwiktorowicz@wzp.pl, telefon: 91 452 87 84. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin (siedziba główna w obiekcie zabytkowym) – jest niedostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami. W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu znajduje się miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością. Do obiektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza PJM on line, w godzinach pracy Urzędu. W prowadzonej inwestycji, swojej nowej siedzibie, Urząd Marszałkowski zobowiązuje się dochować norm dostępności architektonicznej, zarówno dla potencjalnych pracowników z niepełnosprawnością, jak też interesantów. Obecnie, w warunkach prowadzenia działalności w wielu siedzibach, UMWZ zobowiązuje się do wdrożenia racjonalnych usprawnień, uzależnionych od warunków danej lokalizacji.

W miarę możliwości, Urząd zapewni:

 1. instalację urządzeń lub zastosowania środków technicznych i rozwiązań, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń (m.in. ramp podjazdowych, drzwi automatycznych, dostępu do aplikacji lokalizacyjnych);
 2. informacje na temat rozkładu pomieszczeń w budynkach, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy (tablice informacyjne, odpowiednia pomoc na portierniach);
 3. wstęp do budynków osobom korzystającym z psa asystującego (instrukcje dla portierni);
 4. w sytuacjach zagrożenia, ewakuację osób o szczególnych potrzebach lub uratowanie ich w inny sposób (opracuje procedury, wdroży szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji). W celu zgłoszenia indywidualnych potrzeb, innych niż wskazane powyżej, należy skontaktować się z Koordynatorami Dostępności.

Mimo trudności wynikających z rozproszenia siedzib komórek organizacyjnych, UMWZ zobowiązuje się do wdrożenia różnych sposobów i rozwiązań technicznych, zapewniających dostęp do informacji opracowywanych w Urzędzie oraz ułatwień komunikowania się z osobami o szczególnych potrzebach.

W miarę możliwości, Urząd zapewni:

 1. obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się osoby niesłyszącej z pracownikami Urzędu za pośrednictwem tłumacza polskiego języka migowego. W celu zgłoszenia takiej potrzeby, należy skontaktować się z Koordynatorami Dostępności. 
 2. instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących;
 3. informacje na stronach internetowych o zakresie działalności poszczególnych komórek UMWZ, w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo oraz informacji w tekście łatwym do czytania (z wyłączeniem nagrania w polskim języku migowym;
 4. komunikację z każdą komórką organizacyjną Urzędu, na wniosek lub zgłoszenie telefoniczne osoby ze szczególnymi potrzebami, w formie określonej w tym wniosku (pracownik, po zgłoszeniu bezpośrednio przez interesanta lub przez portiera, o potrzebie obsługi osoby z niepełnosprawnością ruchową, podejmie interesanta w innej, dostępnej lokalizacji).