Aktualny
od 31.05.2017 do 31.07.2017

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego

 

Numer konkursu: RPZP.09.08.00-IZ.00-32-001/17

 

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

31 maja 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

31 lipca 2017 r. (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej należy opublikować w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) do godz. 15:00).

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Termin rozstrzygnięcia naboru

listopad/grudzień 2017 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 7 sierpnia 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.8 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

 • szkoły zawodowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • podmioty prowadzące działalność oświatową posiadające osobowość prawną,
 • partnerstwa ww. podmiotów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

       1. W konkursie zaplanowano wsparcie w ramach jednego typu projektu:

 • Inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa zawodowego służące dostosowaniu jej do potrzeb rynku pracy i regionalnych specjalizacji.

       2. Projekty realizowane w ramach ww. typu mogą polegać między innymi na:

 • rozbudowie, przebudowie i funkcjonalnym dostosowaniu placówek kształcenia zawodowego;
 • tworzeniu infrastruktury o zasięgu co najmniej regionalnym, na potrzeby kształcenia zawodowego;
 • dostosowaniu oraz wyposażeniu sal dydaktycznych – jedynie w sytuacji braku możliwości/wykorzystania wsparcia z EFS.

Budowa nowych obiektów możliwa będzie jedynie w sytuacji, gdy nie ma możliwości adaptacji istniejącej infrastruktury i dotyczy jedynie regionalnego ośrodka kształcenia zawodowego.

       3. W ramach konkursu wsparcie uzyskać mogą wyłącznie projekty:

 • których celem jest dostosowanie istniejącej infrastruktury szkolnictwa zawodowego do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz inteligentnych specjalizacji regionu;
 • dotyczące inwestycji w szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe,
 • w przypadku zdiagnozowania potrzeby utworzenia regionalnego ośrodka kształcenia zawodowego, dostarczającego infrastrukturę (warsztaty, wyposażenie), której brak jest na rynku kształcenia zawodowego, możliwe będzie również wsparcie w tym zakresie.

UWAGA:

Nie zostaną dofinansowane projekty polegające na modernizacji/budowie obiektów jeśli nie zostaną zaplanowane działania przyczyniające się do wzrostu efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowania do wymogów regionalnego rynku pracy realizowane w ramach EFS.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu

Finanse

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektów w konkursie wynosi:

1. Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

 • 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu ze środków EFRR.

 

2. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

 • 95 %, w tym  85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu ze środków EFRR oraz 10% z budżetu państwa w przypadku projektów realizowanych na obszarze rewitalizacji wskazanym w Programie Rewitalizacji znajdującym się na Wykazie programów rewitalizacji województwa zachodniopomorskiego w dniu zakończenia naboru.

 

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi:

 • 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu w przypadku projektów dofinansowanych z EFRR;
 • 5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu w przypadku projektów dofinansowanych z EFRR  i budżetu państwa.

 

Minimalna/maksymalna wartość projektu – nie dotyczy.

Minimalna/maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – nie dotyczy

Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 2,5 mln PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

      1. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 25 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów 00/100 PLN) z EFRR. 

      2. W ramach konkursu możliwe jest również dodatkowe dofinansowanie ze środków budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie RPO WZ projektów realizowanych na obszarze rewitalizacji wskazanym w Programie Rewitalizacji znajdującym się na Wykazie programów rewitalizacji województwa zachodniopomorskiego w dniu zakończenia naboru, w wysokości nieprzekraczającej 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu (załącznik).

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki