Zakończony
od 01.12.2017 do 02.03.2018

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania

 

Wyniki naboru:

Uwaga!

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że ze względu na dużą liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie rozstrzygnięcie konkursu nr RPZP.09.03.00-IZ.00-32-002/17 planowane jest na wrzesień 2018 r.

Uwaga!

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że wnioski składane w naborze RPZP.09.03.00-IZ.00-32-002/17 powinny dotyczyć pełnego zakresu projektu głównego/podstawowego określonego we właściwym miejscowo programie rewitalizacji wpisanym do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego. Nie ma możliwości wydzielenia z projektu określonego w programie rewitalizacji jego części na potrzeby aplikowania o środki w ramach działania 9.3. Dotyczy to również projektów o charakterze kompleksowym, obejmujących wiele zadań inwestycyjnych, które były przewidziane do realizacji przez szereg podmiotów (np. projekty z zakresu mieszkalnictwa dotyczące kilku budynków). Wydzielenie części zakresu rzeczowego z projektu wpisanego do programu rewitalizacji i zakwalifikowanie go jako odrębnego projektu głównego/podstawowego wymaga aktualizacji programu rewitalizacji. Aktualizacja dokonywana jest w trybie określonym dla przyjęcia programu rewitalizacji. Wymagana jest też akceptacja zmian przez IZ RPO WZ.

Uwaga!

Zmiana terminu, do którego można składać wnioski oraz terminu rozstrzygnięcia naboru nr RPZP.09.03.00-IZ.00-32-002/17 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje o przedłużeniu terminu, do którego można składać wnioski o dofinansowanie oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu dla Działania 9.3. Termin, do którego można składać wnioski zostaje wydłużony do 2 marca 2018 r. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru to czerwiec 2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Numer konkursu: RPZP.09.03.00-IZ.00-32-002/17

Informacje o konkursie

Termin, od którego można składać wnioski

1 grudnia 2017 r.

 

Termin, do którego można składać wnioski

2 marca 2018 r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2018 r.

 

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 9 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.3 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
 • przedsiębiorcy,
 • organizacje pozarządowe,
 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego,
 • instytucje kultury,
 • partnerstwa ww. podmiotów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. W ramach niniejszego konkursu możliwe będzie dofinansowanie typu projektu – Kompleksowa realizacja działań na podstawie programów rewitalizacji obszarów zdegradowanych jako zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru.
 2. W ramach ww. typu projektu wspierane będą przedsięwzięcia polegające m.in. na:
 • przebudowie lub adaptacji zdegradowanych budynków i obiektów, zwłaszcza związanych z byłymi PGR-ami,
 • zagospodarowaniu lub zmianie zagospodarowania terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektów uzależniony będzie od typu gminy, na terenie której będzie realizowany projekt:

Typ A – gminy o najmniejszym potencjale rozwojowym, położone na terenie SSW;

Typ B – pozostałe gminy położone na terenie SSW (poza typem A);

Typ C – gminy w województwie zachodniopomorskim położone poza terenem SSW.

 

Ogólna pula środków EFRR przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi łącznie 21 310 000,00 EUR (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta dziesięć tysięcy 00/100 euro). Na dzień ogłoszenia niniejszego konkursu kwota ta w PLN wynosi 82 703 683,80 PLN (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony siedemset trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy 80/100 złotych), z uwzględnieniem następującego podziału:

a) 41 351 841,90 zł – w tym:  

 • 20 675 920,95 zł na projekty realizowane na terenie gmin typu A;
 • 20 675 920,95 zł na  projekty realizowane na terenie gmin typu B.

b) 41 351 841,90 zł – na projekty realizowane na terenie gmin typu C.

Na potrzeby finansowania konkursu możliwe jest wykorzystanie środków budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie RPO WZ[1], w kwocie nieprzekraczającej 5% wydatków kwalifikowalnych projektu (w ramach typu A, B oraz C)[2].

 

[1] Kontrakt Terytorialny dla Województwa Zachodniopomorskiego
[2] Środki budżetu państwa nie mogą zostać przeznaczone na dofinansowanie projektów objętych regułami pomocy publicznej, pomocy de minimis oraz generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia ogólnego.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów w konkursie wynosi:

a) dla projektów nieobjętych pomocą publiczną oraz objętych pomocą de minimis (zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020):

 • (Typ A) - 90% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 • (Typ B) - 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 • (Typ C) - 65% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wnioskodawca ubiegający się o pomoc w ramach niniejszego konkursu, stanowiącą pomoc de minimis powinien wziąć pod uwagę, że:

 • całkowita wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000,00 euro w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających latach podatkowych,
 • całkowita wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100 000,00 euro w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających latach podatkowych,
 • w przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów a także inną działalność, w odniesieniu do której stosuje się pułap wynoszący 200 000,00 euro, to w odniesieniu do tego przedsiębiorstwa stosuje się pułap wynoszący 200 000,00 euro, pod warunkiem, że korzyść dotycząca działalności w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100 000,00 euro oraz pomoc de minimis nie może być wykorzystywana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów.

b) dla projektów objętych regionalną pomocą inwestycyjną, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020:

 • (Typ A, B, C) - 35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, że:
  • maksymalna intensywność pomocy w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla wszystkich typów A, B, C,
  • maksymalna intensywność w przypadku średnich przedsiębiorstw wynosi 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla wszystkich typów A, B, C.

c) dla projektów objętych pomocą inwestycyjną na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-202

 • (Typ A):
  • 90% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, że maksymalną kwotę pomocy ustala się stosując mechanizm indywidualnej weryfikacji potrzeb metodą zysku operacyjnego, polegający na pomniejszeniu wydatków kwalifikowalnych o zysk operacyjny (w myśl art. 53 ust 6 rozporządzenia 651/2014) albo alternatywnie wobec powyższej metody, na poziomie 80% wydatków kwalifikowalnych.
 • (Typ B):
  • 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, że maksymalną kwotę pomocy ustala się stosując mechanizm indywidualnej weryfikacji potrzeb metodą zysku operacyjnego, polegający na pomniejszeniu wydatków kwalifikowalnych o zysk operacyjny (w myśl art. 53 ust 6 rozporządzenia 651/2014) albo alternatywnie wobec powyższej metody, na poziomie 80% wydatków kwalifikowalnych.
 • (Typ C): 

  • 65% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, że maksymalną kwotę pomocy ustala się stosując mechanizm indywidualnej weryfikacji potrzeb metodą zysku operacyjnego, polegający na pomniejszeniu wydatków kwalifikowalnych o zysk operacyjny (w myśl art. 53 ust 6 rozporządzenia 651/2014) albo alternatywnie wobec powyższej metody, na poziomie 65 % wydatków kwalifikowalnych.

 

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi:

a) dla projektów nieobjętych pomocą publiczną oraz objętych pomocą de minimis, zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020:

 • (Typ A) - 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 • (Typ B) - 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 • (Typ C) - 35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

b) dla projektów objętych regionalną pomocą inwestycyjną, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020:

 • (Typ A, B, C) - 65% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem że:
  • 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiostw, dla wszystkich typów A, B, C;
  • 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw, dla wszystkich typów A, B, C.

c) dla projektów objętych pomocą inwestycyjną na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020:

 • (Typ A):
  • nie mniej niż 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w przypadku gdy, planowana kwota dofinansowania ustalana jest indywidualnie na podstawie art. 53 ust 6 rozporządzenia 651/2014,

  • 20% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu - w przypadku gdy, maksymalna kwota pomocy ustalana jest alternatywnie wobec powyższej metody na poziomie 80%.

 • (Typ B):
   
  • nie mniej niż 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w przypadku gdy, planowana kwota dofinansowania ustalana jest indywidualnie na podstawie art. 53 ust 6 rozporządzenia 651/2014,

  •  

   20% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu - w przypadku gdy, maksymalna kwota pomocy ustalana jest alternatywnie wobec powyższej metody na poziomie 80%.

 •  (Typ C):
  • nie mniej niż 35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi: 4 000 000,00 zł.

Minimalna kwota dofinansowania projektu wynosi: nie dotyczy.

Minimalna/maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – w przypadku realizacji projektów z zakresu kultury wartość pojedynczego projektu nie może być większa niż 2 mln euro  wydatków kwalifikowanych.

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin naboru

Inne ważne informacje

Wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie konkursowym. Konkurs ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej zostały opisane w regulamin w regulaminie konkursu (załącznik).

Pytania i odpowiedzi

Lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu w ramach Działania 9.3

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

Wersje archiwalne dokumentów:

Wiadomości

Dostępne 1 wiadomości do tego konkursu