Zakończony
od 01.09.2017 do 29.09.2017

 

W dniu 13.12.2017 r. publikujemy wyniki oceny wstępnej.

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych, mający na celu rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale uzdrowisk.

Numer konkursu: RPZP.04.09.00-IZ.00-32-005/17

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

1 września 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

29 września 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2018 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów do godz. 15:00 oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 6 października 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 4.9 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

 •  jednostki samorządu terytorialnego położone na obszarach, którym został nadany status uzdrowiska - gmin uzdrowiskowych w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1056).

   

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. W ramach niniejszego konkursu możliwe będzie dofinansowanie typu projektów – wsparcie projektów z zakresu infrastruktury turystyki aktywnej i uzdrowiskowej, bazującej na endogenicznych potencjałach obszaru, mającej charakter prozatrudnieniowy – budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury turystyki uzdrowiskowej.
 2. Katalog przedsięwzięć dopuszczonych do wsparcia w ramach ww. typu projektu: przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem i rozwojem specyficznych walorów miejscowości uzdrowiskowych, w szczególności poprzez inwestycje w ogólnodostępne obiekty i infrastrukturę turystyki uzdrowiskowej.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

 • 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu ze środków EFRR
 • Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny   dopuszczalny poziom dofinansowania ustala się zgodnie z zasadami określonymi  w rozporządzeniach o pomocy publicznej wymienionymi poniżej:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r.w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1416) - maksymalny poziom dofinansowania wynosi 35%;

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1756) - maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80 %. Dla projektów realizowanych na zasadach określonych powyżej wskazanym Rozporządzeniem, w których planowana kwota wnioskowanego  dofinansowania przewyższa wartość 2 mln Euro, należy zastosować mechanizm indywidualnej weryfikacji potrzeb metodą zysku operacyjnego, polegający na pomniejszeniu kosztów kwalifikowalnych o zysk operacyjny (w myśl art. 55 ust 10 rozporządzenia 651/2014).

 

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi:

 1. dla projektów nieobjętych pomocą publiczną wynosi 15 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych,
 2. dla projektów objętych pomocą publiczną udzielaną w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 wynosi 65% całkowitych wydatków kwalifikowalnych,
 3. dla projektów objętych pomocą publiczną udzielaną w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 wynosi 20 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi: 2 000 000,00 EUR

Minimalna kwota dofinansowania projektu wynosi: 5 000 000,00 zł (limit nie obowiązuje dla projektów objętych pomocą publiczną).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi: 16 541 656,36 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 36/100)

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 • Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki