Zakończony
od 01.06.2017 do 31.10.2017

 

Publikujemy listę projektów ocenionych w kryterium dopuszczalności
Wyniki naboru: 

 

Zmiany w naborze wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków. Z dniem 29 maja 2017 r. rozwiązaniu uległo porozumienie z dnia 6 maja 2015 r. zawarte pomiędzy Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. W związku z tym zadania realizowane dotychczas przez Instytucję Pośredniczącą - WFOŚiGW w Szczecinie przejął Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WZ - Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych.

Numer naboru: RPZP.03.06.00-IP.01-32-K03/17

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski:

01.06.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski:

31.10.2017 r. (do godziny 15.00)

Miejsce składania wniosków:

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy wypełnić wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą udostępnionego do tego celu systemu teleinformatycznego, tj. Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI), dostępnego pod adresem: http://beneficjent2014.wzp.pl/.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

18 maja 2018 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK (Instytucji Organizującej Konkurs) pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 7.11.2017 r.

Termin dostarczenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się za zachowany w przypadku nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Za datę założenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego. W przypadku nadania przesyłki u operatora innego niż ten, o którym mowa powyżej (np. pocztą kurierską), pisemny wniosek o przyznanie pomocy musi wpłynąć do IOK w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru, tj. do dnia 7.11.2017 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą starać się:
1.  Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
2.  Jednostki organizacyjne jst,
3.  Przedsiębiorcy - podmioty zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków,
4.  PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.
 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1.   Budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków,
2.   Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków,
3.   Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych.

Kryteria wyboru projektów:

Stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

  • Kwota przeznaczona na konkurs: 46 797 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu:

Archiwalny regulamin konkursu:

Wzór wniosku o dofinansowanie:

Stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu:

Stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146). Procedura odwoławcza uregulowana została w załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje:

Linki:

Pytania i odpowiedzi:

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych, ul. Jagiellońska 32 lok.U/5, 70-382 Szczecin – tel. 91 44 10 300, e-mail: wwdsrpo@wzp.pl.

 

Załączniki