Aktualny
od 03.07.2017 do 31.08.2017

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.12 Rozwój kogeneracyjnych źródeł energii.


Numer naboru: RPZP.02.12.00-IZ.00-32-K01/17

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski:

03.07.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski:

31.08.2017 r.

Miejsce składania wniosków:

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy wypełnić wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą udostępnionego do tego celu systemu teleinformatycznego, tj. Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI), dostępnego pod adresem: http://beneficjent2014.wzp.pl/. Natomiast pisemny wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć do IOK (Instytucji Organizującej Konkurs):
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego,
ul. Jagiellońska 32 lok. U/5, 70-382 Szczecin.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

styczeń 2018 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK (Instytucji Organizującej Konkurs) pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 07.09.2017 r.

Termin dostarczenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się za zachowany w przypadku nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Za datę założenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego. W przypadku nadania przesyłki u operatora innego niż ten, o którym mowa powyżej (np. pocztą kurierską), pisemny wniosek o przyznanie pomocy musi wpłynąć do IOK w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru tj. do 07.09.2017 r.

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy opublikować najpóźniej do godziny 15:00 ostatniego dnia trwania naboru tj. 31 sierpnia 2017 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

a) przedsiębiorcy,

b) jednostki samorządu terytorialnego,

c) jednostki organizacyjne jst,

d) jednostki sektora finansów publicznych,

e) organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji wraz z budową przyłączeń do sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej (jeśli budowa tej sieci jest niezbędna dla projektu kogeneracyjnego),
  • Przebudowa jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której zostaną one zastąpione jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji.

Kryteria wyboru projektów:

Stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse:

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

  • Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami UE (EFRR) wynosi 85% wydatków kwalifikowanych projektu, z zastrzeżeniem szczegółowych uregulowań dotyczących projektów objętych regułami pomocy publicznej.
  • W ramach niniejszego konkursu nie ustala się minimalnej ani maksymalnej dopuszczalnej wartości projektu oraz minimalnej ani maksymalnej dopuszczalnej wartości wydatków kwalifikowalnych.

Minimalny wkład własny:

  • Minimalny wkład własny - 15%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

  • 31 485 959,28 PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 28/100).

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu:

Wzór wniosku o dofinansowanie:

Stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu:

Stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu wybieranego w trybie konkursowym, przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów. Procedura odwoławcza uregulowana została w punkcie 4.2 Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje:

Pytania i odpowiedzi:

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu można uzyskać w Urządzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego - Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego,

ul. Jagiellońska 32 lok.U/5, 70-382 Szczecin – tel. 91 44 10 300, e-mail: wwdsrpo@wzp.pl.

Linki: