Zakończony
od 01.08.2016 do 17.10.2016

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 publikuje listy ocenionych projektów.

 

Podpisywanie umowy-formularze

Skład Komisji Oceny Projektów

Uwaga!

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Uchwałą   nr 228/17 z dnia 20 lutego 2017 r. Zarząd Województwa ustalił następującą wysokość alokacji na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPZP.04.09.00-IZ.00-32-001/16 – Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

 • na projekty typu 1 litery a katalogu przedsięwzięć dopuszczonych do wsparcia w ramach ww. typu projektu tj. Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę i modernizację infrastruktury wodnej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego kwotę 16 350 152,88 zł, w tym rezerwę w wysokości 500 000,00 zł,
 • na projekty typu 1 litery b katalogu przedsięwzięć dopuszczonych do wsparcia w ramach ww. typu projektu tj. Uzupełnienie infrastruktury kajakowej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę i modernizację kajakowej infrastruktury wodnej będącej produktem turystycznym lub jego częścią kwotę 4 923 892,52 zł, w tym rezerwę w wysokości1 191 908,03 zł,
 • na projekty typu 1 litery c katalogu przedsięwzięć dopuszczonych do wsparcia w ramach ww. typu projektu tj. Rozwój wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez rekonstrukcję obiektówi miejsc historycznych oraz przystosowanie ich do działalności rekreacyjnej i turystycznej kwotę 15 972 377,47 zł, w tym rezerwę w wysokości 1 000 000,00 zł.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych.


Numer naboru: RPZP.04.09.00-IZ.00-32-001/16

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

01.08.2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

17.10.2016 r. (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej należy opublikować w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) do godz. 15:00).

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2017 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 24 października 2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu..

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 4.9 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 2. organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą,
 3. partnerstwa wyżej wymienionych podmiotów. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. W konkursie zaplanowano wsparcie projektów z zakresu infrastruktury turystyki aktywnej i uzdrowiskowej, bazującej na endogenicznych potencjałach obszaru, mającej charakter prozatrudnieniowy  - budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury turystyki aktywnej będącej produktem turystycznym lub jego częścią.

2. Katalog przedsięwzięć dopuszczonych do wsparcia w ramach ww. typu projektu:

 • uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę i modernizację infrastruktury wodnej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego,
 • uzupełnienie infrastruktury kajakowej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę i modernizację kajakowej infrastruktury wodnej będącej produktem turystycznym lub jego częścią,
 • rozwój wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez rekonstrukcję obiektów i miejsc historycznych oraz przystosowanie ich do działalności rekreacyjnej i turystycznej.

3. Projekty realizowane w ramach konkursu muszą przyczyniać się do tworzenia nowych produktów turystycznych oraz rozwoju istniejących produktów na bazie potencjałów endogenicznych danego obszaru.

4. Podjęte działania  muszą mieć wpływ na tworzenie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczość.

5. Działania powinny tworzyć sprzyjające warunki do działalności gospodarczej na obszarach, na których ze względu na uwarunkowania prawne czy związane z ochroną środowiska prowadzenie działalności gospodarczej niezwiązanej z turystyką jest trudniejsze niż na innych obszarach.

6. W ramach niniejszego konkursu mogą być realizowane wyłącznie projekty o stacjonarnym charakterze, tj. takie dla których możliwe jest określenie ich lokalizacji na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego.

7. W ramach konkursu przewiduje się również dofinansowanie projektów realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

 • 70 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych dla projektów realizowanych na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia (SSW),
 • 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych dla projektów realizowanych poza obszarem SSW,
 • w przypadku projektów generujących dochód, dla których istnieje możliwość określenia przychodów z wyprzedzeniem, dofinansowanie ustala się w oparciu o metodę luki w finansowaniu (uwzględniając maksymalny procent dofinansowania dla danego obszaru oraz z zastrzeżeniem wyłączeń z zastosowania metody luki w finansowaniu),
 • dla projektów objętych pomocą publiczną z zakresu Uzupełnienia infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę i modernizację infrastruktury wodnej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego (lit. a) katalogu przedsięwzięć), gdy planowana kwota wnioskowanego dofinansowania przewyższa wartość 1 mln Euro, należy zastosować mechanizm indywidualnej weryfikacji potrzeb metodą zysku operacyjnego, polegający na pomniejszeniu kosztów kwalifikowalnych o zysk operacyjny (w myśl art. 55 ust 10 rozporządzenia 651/2014).

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi:

 • 40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla projektów realizowanych poza obszarem SSW,
 • 30% całkowitych wydatków kwalifikowanych dla projektów  realizowanych na obszarze SSW,
 • w przypadku wyliczania poziomu dofinansowania w oparciu o metodę luki w finansowaniu bądź mechanizmu indywidualnej weryfikacji potrzeb metodą zysku operacyjnego, minimalny wkład własny może być wyższy niż wskazany powyżej.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

 • 500 tys. zł – dla projektów z zakresu Uzupełnienia infrastruktury kajakowej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę i modernizację kajakowej infrastruktury wodnej będącej produktem turystycznym lub jego częścią;
 • 750 tys. zł – dla projektów z zakresu Uzupełnienia infrastruktury kajakowej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę i modernizację kajakowej infrastruktury wodnej będącej produktem turystycznym lub jego częścią (lit. b) katalogu przedsięwzięć) realizowanych w partnerstwie;

 • 2,5 mln zł – dla projektów z zakresu Rozwoju wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez rekonstrukcję obiektów i miejsc historycznych oraz przystosowanie ich do działalności rekreacyjnej i turystycznej.

Minimalna kwota dofinansowania projektu:

 • 200 tys. zł - dla projektów z zakresu Rozwoju wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez rekonstrukcję obiektów i miejsc historycznych oraz przystosowanie ich do działalności rekreacyjnej i turystycznej.

Minimalna/maksymalna wartość projektunie dotyczy.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 

 • 1 mln zł  - dla  projektów z zakresu Uzupełnienia infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę i modernizację infrastruktury wodnej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego,.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:

 • 8 mln zł  - dla  projektów realizowanych w ramach wszystkich zakresów.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

30 080 000,00 zł, w tym:

 • dla projektów z zakresu Uzupełnienia infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę i modernizację infrastruktury wodnej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego - kwota w wysokości 13 000 000,00 zł;
 • dla projektów z zakresu Uzupełnienia infrastruktury kajakowej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę i modernizację kajakowej infrastruktury wodnej będącej produktem turystycznym lub jego częścią - kwota w wysokości 5 000 000,00 zł;
 • dla projektów z zakresu Rozwoju wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez rekonstrukcję obiektów i miejsc historycznych oraz przystosowanie ich do działalności rekreacyjnej i turystycznej - kwota w wysokości 12 080 000,00 zł;

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Wzór decyzji o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 • Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu w ramach Działania 4.9

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

Wersje archiwalne dokumentów