Zakończony
od 31.10.2022 do 14.11.2022

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ) informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPZP.04.01.00-IZ.00-32-005/22 w ramach Działania 4.1 Dziedzictwo kulturowe złożono 2 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 49 629 830,08 zł.

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.1 Dziedzictwo kulturowe.

Numer konkursu: RPZP.04.01.00-IZ.00-32-005/22

Informacja o naborze

Termin, od którego można składać wnioski:

31 października 2022 r.

Termin, do którego można składać wnioski:

14 listopada 2022 r. (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej należy opublikować w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) do godz. 15:00).

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Marzec 2023 r.

Miejsce składania wniosków:

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40

70-421 Szczecin

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów do godz. 15:00 oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 21 listopada 2022 r.

Możliwe jest złożenie pisemnego wniosku o przyznanie pomocy w postaci elektronicznej pozwalającej na jego utrwalenie na trwałym nośniku lub w systemie teleinformatycznym (za pomocą podpisu kwalifikowalnego, skanu podpisanego dokumentu), na adres wwrpo@wzp.pl. W przypadku skanu podpisanego dokumentu, oryginalny dokument w postaci papierowej ww. wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca będzie zobowiązany dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania umowy o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach niniejszego konkursu podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są jednostki organizacyjne samorządu województwa zachodniopomorskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu możliwe jest dofinansowanie typu projektu - prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach nieruchomych, historycznych zespołach budowlanych, prowadzących do dostosowania tych obiektów na cele użytkowe, wraz z promocją tych obiektów.

W ramach wyżej wskazanego typu wsparte będą projekty polegające na:

a) pracach konserwatorskich, restauratorskich przy zabytkach nieruchomych, historycznych zespołach budowlanych wraz z ich otoczeniem,
b) uzupełnieniu realizowanego przedsięwzięcia służącym poprawie dostępu do zabytków nieruchomych i historycznych zespołów budowlanych, w tym w szczególności:

  • zakup oraz instalacja wyposażenia służącego zachowaniu zabytków nieruchomych i historycznych zespołów budowlanych wraz z otoczeniem, w celu udostępnienia ich jako atrakcje kulturalne/turystyczne regionu (w tym dostosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych),

  • zakup oraz instalacja wyposażenia w celu monitoringu i zabezpieczenia zabytków nieruchomych i historycznych zespołów budowlanych wraz z otoczeniem na wypadek zagrożeń,

  • zagospodarowanie terenu otaczającego zabytek nieruchomy, historyczny zespół budowlany (np.: chodniki, parkingi, wewnętrzne ciągi komunikacyjne, oświetlenie).

Działania wskazane w podpunkcie b) mogą stanowić wyłącznie element projektu.

Kryteria wyboru projektów:

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu

Finanse

1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi – 100%.

Dla projektów objętych pomocą publiczną udzielaną w oparciuo Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r.w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 do wyliczenia poziomu dofinansowania należy zastosować mechanizm indywidualnej weryfikacji potrzeb metodą zysku operacyjnego, polegający na pomniejszeniu wydatków kwalifikowalnych o zysk operacyjny (w myśl art. 53 ust 6 rozporządzenia 651/2014).

2. Minimalny wkład własny wnioskodawcy – nie dotyczy.

3. Minimalna/maksymalna wartość projektu – nie dotyczy

4. Minimalna/maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – nie dotyczy.

5. Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi: 10 000 000,00 EUR.

6. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 7 151 100,00 PLN (słownie: siedem milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sto 00/100 PLN).

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu:

Inne ważne informacje:

  1. Konkurs nie jest podzielony na rundy.

  2. Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu (załącznik).

Pytania i odpowiedzi:

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem 91 45 28 814.

Linki:

 

 

 

Wiadomości

Dostępne 1 wiadomości do tego konkursu

Ogłoszenie naboru dla Działania 4.1

24.10.2022 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków