Zakończony
od 31.10.2022 do 14.11.2022

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 22 maja 2023 r., podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w ramach konkursu nr RPZP.04.01.00-IZ.00-32-005/22 do kwoty 25 275 587,00 zł. W związku z powyższym zaktualizowana została lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów i przyznał dofinansowanie uzupełniające dla projektu wskazanego w pozycji 2 na Liście rankingowej w wysokości 17 076 405,00 zł, tym samym łączna kwota dofinansowania projektu wynosi 22 920 756,92 zł

 

Informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Uchwałą nr 1944/22 z dnia 12 grudnia 2022 r. zwiększył alokację do kwoty 8 199 182,00 zł, zatwierdził listę ocenionych projektów i podjął decyzję o dofinansowaniu 2 projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.1 Dziedzictwo kulturowe.

Numer konkursu: RPZP.04.01.00-IZ.00-32-005/22

Informacja o naborze

Termin, od którego można składać wnioski:

31 października 2022 r.

Termin, do którego można składać wnioski:

14 listopada 2022 r. (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej należy opublikować w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) do godz. 15:00).

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Marzec 2023 r.

Miejsce składania wniosków:

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40

70-421 Szczecin

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów do godz. 15:00 oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 21 listopada 2022 r.

Możliwe jest złożenie pisemnego wniosku o przyznanie pomocy w postaci elektronicznej pozwalającej na jego utrwalenie na trwałym nośniku lub w systemie teleinformatycznym (za pomocą podpisu kwalifikowalnego, skanu podpisanego dokumentu), na adres wwrpo@wzp.pl. W przypadku skanu podpisanego dokumentu, oryginalny dokument w postaci papierowej ww. wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca będzie zobowiązany dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania umowy o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach niniejszego konkursu podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są jednostki organizacyjne samorządu województwa zachodniopomorskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu możliwe jest dofinansowanie typu projektu - prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach nieruchomych, historycznych zespołach budowlanych, prowadzących do dostosowania tych obiektów na cele użytkowe, wraz z promocją tych obiektów.

W ramach wyżej wskazanego typu wsparte będą projekty polegające na:

a) pracach konserwatorskich, restauratorskich przy zabytkach nieruchomych, historycznych zespołach budowlanych wraz z ich otoczeniem,
b) uzupełnieniu realizowanego przedsięwzięcia służącym poprawie dostępu do zabytków nieruchomych i historycznych zespołów budowlanych, w tym w szczególności:

  • zakup oraz instalacja wyposażenia służącego zachowaniu zabytków nieruchomych i historycznych zespołów budowlanych wraz z otoczeniem, w celu udostępnienia ich jako atrakcje kulturalne/turystyczne regionu (w tym dostosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych),

  • zakup oraz instalacja wyposażenia w celu monitoringu i zabezpieczenia zabytków nieruchomych i historycznych zespołów budowlanych wraz z otoczeniem na wypadek zagrożeń,

  • zagospodarowanie terenu otaczającego zabytek nieruchomy, historyczny zespół budowlany (np.: chodniki, parkingi, wewnętrzne ciągi komunikacyjne, oświetlenie).

Działania wskazane w podpunkcie b) mogą stanowić wyłącznie element projektu.

Kryteria wyboru projektów:

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu

Finanse

1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi – 100%.

Dla projektów objętych pomocą publiczną udzielaną w oparciuo Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r.w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 do wyliczenia poziomu dofinansowania należy zastosować mechanizm indywidualnej weryfikacji potrzeb metodą zysku operacyjnego, polegający na pomniejszeniu wydatków kwalifikowalnych o zysk operacyjny (w myśl art. 53 ust 6 rozporządzenia 651/2014).

2. Minimalny wkład własny wnioskodawcy – nie dotyczy.

3. Minimalna/maksymalna wartość projektu – nie dotyczy

4. Minimalna/maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – nie dotyczy.

5. Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi: 10 000 000,00 EUR.

6. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 7 151 100,00 PLN (słownie: siedem milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sto 00/100 PLN).

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu:

Inne ważne informacje:

  1. Konkurs nie jest podzielony na rundy.

  2. Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu (załącznik).

Pytania i odpowiedzi:

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem 91 45 28 814.

Linki:

 

 

 

Wiadomości

Dostępne 2 wiadomości do tego konkursu

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 4.1

15.12.2022 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków

Ogłoszenie naboru dla Działania 4.1

24.10.2022 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków