Zakończony
od 29.09.2021 do 18.11.2021

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 6 kwietnia 2022 r., w związku z pojawieniem się wolnych środków w konkursie, podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektu znajdującego się na drugim miejscu listy projektów w wysokości 14 297 366,56 zł, tj. do pełnej wysokości wnioskowanego dofinansowania (30 970 000,00 zł). W związku z powyższym zaktualizowana została lista projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały kolejno największą liczbę punktów.

 

W związku z zakończeniem oceny projektów, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Uchwałą nr 332/22 z dnia 9 marca 2022 r. zatwierdził listę ocenionych projektów i podjął decyzję o dofinansowaniu 2 projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ) informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPZP.04.01.00-IZ.00-32-004/21 w ramach Działania 4.1 Dziedzictwo kulturowe złożono 4  wnioski na łączną kwotę dofinansowania 93 230 641,60 zł.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zgłoszonym przez potencjalnego wnioskodawcę, w dniu 27 października 2021 r. podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPZP.04.01.00-IZ.00-32-004/21 do dnia 18 listopada 2021 r.

Zmiana terminu naboru wniosków o dofinansowanie skutkuje aktualizacją regulaminu konkursu nr RPZP.04.01.00-IZ.00-32-004/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, przyjętego uchwałą nr 1208/21 z dnia 23 sierpnia 2021 r. (zmienionego uchwałami nr 1305/21 i 1447/21).

Jednocześnie IZ RPO WZ informuje, że wnioskodawcom którzy już złożyli wnioski o dofinansowanie przysługiwać będzie prawo do ich wycofania oraz złożenie nowego wniosku wraz z załącznikami w wydłużonym terminie. Informacja o wycofaniu wniosku musi zostać przekazana na piśmie do IZ RPO WZ.

Skład Komisji Oceny Projektów

ZMIANA TERMINU

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.1 Dziedzictwo kulturowe.

Numer konkursu: RPZP.04.01.00-IZ.00-32-004/21

Informacja o naborze

Termin, od którego można składać wnioski:

29 września 2021 r.

Termin, do którego można składać wnioski:

18 listopada 2021 r. (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej należy opublikować w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) do godz. 15:00).

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

marzec 2022 r.

Miejsce składania wniosków:

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów do godz. 15:00 oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 25 listopada 2021 r.

Możliwe jest złożenie pisemnego wniosku o przyznanie pomocy w postaci elektronicznej pozwalającej na jego utrwalenie na trwałym nośniku lub w systemie teleinformatycznym (za pomocą podpisu kwalifikowalnego, skanu podpisanego dokumentu), na adres wwrpo@wzp.pl. W przypadku skanu podpisanego dokumentu, oryginalny dokument w postaci papierowej ww. wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca będzie zobowiązany dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania umowy o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach niniejszego konkursu podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są jednostki organizacyjne samorządu województwa zachodniopomorskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu możliwe jest dofinansowanie typu projektu - prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach nieruchomych, historycznych zespołach budowlanych, prowadzących do dostosowania tych obiektów na cele użytkowe, wraz z promocją tych obiektów.

W ramach wyżej wskazanego typu wsparte będą projekty polegające na:

a) pracach konserwatorskich, restauratorskich przy zabytkach nieruchomych, historycznych zespołach budowlanych wraz z ich otoczeniem,
b) uzupełnieniu realizowanego przedsięwzięcia służącym poprawie dostępu do zabytków nieruchomych i historycznych zespołów budowlanych, w tym w szczególności:

  • zakup oraz instalacja wyposażenia służącego zachowaniu zabytków nieruchomych i historycznych zespołów budowlanych wraz z otoczeniem, w celu udostępnienia ich jako atrakcje kulturalne/turystyczne regionu (w tym dostosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych),
  • zakup oraz instalacja wyposażenia w celu monitoringu i zabezpieczenia zabytków nieruchomych i historycznych zespołów budowlanych wraz z otoczeniem na wypadek zagrożeń,
  • zagospodarowanie terenu otaczającego zabytek nieruchomy, historyczny zespół budowlany (np.: chodniki, parkingi, wewnętrzne ciągi komunikacyjne, oświetlenie).

Działania wskazane w podpunkcie b) mogą stanowić wyłącznie element projektu.

Kryteria wyboru projektów:

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu

Finanse

1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi – 100%.

Dla projektów objętych pomocą publiczną udzielaną w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego   w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 do wyliczenia poziomu dofinansowania należy zastosować mechanizm indywidualnej weryfikacji potrzeb metodą zysku operacyjnego, polegający na pomniejszeniu wydatków kwalifikowalnych o zysk operacyjny (w myśl art. 53 ust 6 rozporządzenia 651/2014).

2. Minimalny wkład własny wnioskodawcy – nie dotyczy.

3. Minimalna/maksymalna wartość projektu – nie dotyczy

4. Minimalna/maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – nie dotyczy.

5. Minimalna/maksymalna wartość dofinansowania projektu – nie dotyczy.

6. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 18 312 800,00 PLN (słownie: osiemnaście milionów trzysta dwanaście tysięcy osiemset 00/100 PLN).

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu:

Inne ważne informacje:

  1. Konkurs nie jest podzielony na rundy.

  2. Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu (załącznik).

Pytania i odpowiedzi:

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki:

Wersje archiwalne dokumentów:

 

 

Wiadomości

Dostępne 3 wiadomości do tego konkursu

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 4.1

11.04.2022 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków

Aktualizacja Regulaminu naboru w ramach działania 4.1 (tryb konkursowy)

08.09.2021 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zmiany Regulaminu konkursu

Ogłoszenie naboru w ramach działania 4.1 Dziedzictwo kulturowe

30.08.2021 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków