W dniu 07 września 2021 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego podjęła uchwałę w sprawie aktualizacji Regulaminu naboru konkursowego nr RPZP.04.01.00-IZ.00-32-004/21 w ramach działania 4.1 Dziedzictwo kulturowe.

Aktualizacja dokumentacji projektowej obejmuje wprowadzenie możliwości udzielenia wsparcia oprócz projektów objętych pomocą publiczną również dla projektów nieobjętych ww. pomocą.

Szczegóły znajdują się pod adresem:

Konkursy: 
RPO 4.1