Zakończony
od 21.12.2020 do 08.03.2021

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ) informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-009/20 w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji złożono 110 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 204 597 251,49 zł.

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym przez przedsiębiorców, w dniu 10 lutego 2021 r. podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-009/20 do dnia 8 marca 2021 r.

Zmiana terminu naboru wniosków o dofinansowanie skutkować będzie aktualizacją regulaminu konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-009/20 (przyjętego uchwałą nr 1549/20 z dnia 20 listopada 2020 r.).

Jednocześnie IZ RPO WZ informuje, że wnioskodawcom którzy już złożyli wnioski o dofinansowanie przysługiwać będzie prawo do ich wycofania oraz złożenie nowego wniosku wraz z załącznikami w wydłużonym terminie. Informacja o wycofaniu wniosku musi zostać przekazana na piśmie do IZ RPO WZ.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie on-line w dniu 4 lutego 2021 r. dotyczące inwestycji przedsiębiorstw wspierających rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Kliknij tutaj i dowiedz się więcej!

Zmiany w naborze wniosków

ZMIANA TERMINU

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, Typ projektu: Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw: przedsięwzięcia podejmowane wyłącznie w obszarze inteligentnych specjalizacji lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych, realizowane w okresie kryzysu wywołanego skutkami epidemii COVID-19.

Numer konkursu: RPZP.01.05.00-IZ.00-32-009/20

Informacja o konkursie

Termin, od którego można składać wnioski

21 grudnia 2020 r. 

Termin, do którego można składać wnioski

8 marca 2021 r. (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej należy opublikować w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) do godz. 15:00).

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Lipiec 2021 r.

Miejsce składania wniosków:

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30
70-203 Szczecin

Sposób składania wniosków :

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 LSI2014 w terminie naboru projektów oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 15 marca 2021 r.
Możliwe jest złożenie pisemnego wniosku o przyznanie pomocy w postaci elektronicznej pozwalającej na jego utrwalenie na trwałym nośniku lub w systemie teleinformatycznym (za pomocą podpisu kwalifikowalnego, skanu podpisanego dokumentu), na adres wwrpo@wzp.pl. W przypadku skanu podpisanego dokumentu, oryginalny dokument w postaci papierowej ww. wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca będzie zobowiązany dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania umowy
o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 1.5 dofinansowanie udzielane jest przedsiębiorstwom z sektora MŚP, tj.: mikroprzedsiębiorstwom, małym przedsiębiorstwom oraz średnim przedsiębiorstwom (w rozumieniu Załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1.    W ramach niniejszego konkursu możliwe jest dofinansowanie typu projektów – Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw: przedsięwzięcia podejmowane wyłącznie w obszarze inteligentnych specjalizacji lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych, realizowane w okresie kryzysu wywołanego skutkami epidemii COVID-19.
2.    Dofinansowaniu w konkursie będą podlegały projekty polegające na realizacji inwestycji przyczyniającej się do utrzymania miejsc pracy w okresie kryzysu gospodarczego wywołanego skutkami epidemii COVID-19.
3.    Dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie udzielane jest w formie pomocy zwrotnej.
4.    Wsparcie w konkursie kierowane jest wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego określonych w Wykazie inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego  stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu lub w branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości.
5.    Konkurs dedykowany jest następującym inteligentnym specjalizacjom:
a)    wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
b)    zaawansowane wyroby metalowe,
c)    produkty drzewno-meblarskie,
d)    opakowania przyjazne środowisku,
e)    produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
f)    nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
g)    multimodalny transport i logistyka,
h)    produkty oparte na technologiach informacyjnych.
6.    Dofinansowaniu będą podlegały projekty obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:

  •   budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,
  •   wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu,
  •   zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
  •   zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

7.    Wszystkie projekty, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej w rozumieniu art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Kryteria wyboru projektów:

Stanowią załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

•    55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,
•    45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.


Minimalny wkład własny wnioskodawcy stanowiący udział w wydatkach kwalifikowalnych wynosi:

•    45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,
•    55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 4 000 000,00 zł.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 500 000,00 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 30 000 000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych 00/100).

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu:

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek.
Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu (załącznik).
Konkurs ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.

Pytania i odpowiedzi:

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki:

Wersje archiwalne dokumentów

 

 

Wiadomości

Dostępne 1 wiadomości do tego konkursu

Ogłoszenie konkursu w ramach Działania 1.5 – inteligentne specjalizacje

20.11.2020 COVID-19 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków COVID-19 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków