Ogłaszamy nabór wniosków w ramach projektu pt. Odpowiedzialny społecznie Proto_lab realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa I: Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie
Działanie 1.18 Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji

Nr naboru: KII/1/2020

Informacje o naborze

Organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Zarządzania Strategicznego

Przedmiot naboru

Celem konkursu grantowego jest wsparcie w formie udzielenia grantu na realizację przez Zespół naukowy projektu B+R, którego celem jest testowanie i/lub weryfikacja pomysłów, technologii, rozwiązań, których niezwłoczne wdrożenie zwiększy zdolność podmiotów z terenu województwa zachodniopomorskiego do:

 1. walki ze skutkami wystąpienia COVID-19,
 2. i/lub zapobieganiu rozprzestrzeniania się COVID-19. 

Grant może obejmować wyłącznie prace B+R będące kontynuacją rozwoju pomysłu zrealizowanego w Komponencie I, służące weryfikacji i udoskonalaniu prototypowego rozwiązania w celu uzyskania jak najwyższej gotowości technologicznej. Projekt musi zakładać osiągniecie przynajmniej TRL 8.
Technologia będąca przedmiotem projektu B+R w momencie rozpoczęcia realizacji grantu nie znajduje się na końcowym etapie rozwoju, tzn. nie osiągnięto jeszcze 8 lub 9 TRL

Grant może być realizowany jako projekt niedzielony lub dwuzadaniowy. 

W przypadku projektów, w których prototypowane rozwiązanie wymaga znaczących poprawek/ulepszeń niezbędnych przed uruchomieniem fazy testowania prototypu w jednostkach zewnętrznych, projekt może być realizowany jako projekt dwuzadaniowy. 

Obowiązkowo jako dwuzadaniowe muszą być realizowane projekty, które dotyczą technologii/rozwiązania znajdującego się na TRL niższym niż 6 na moment rozpoczęcia realizacji grantu objętego niniejszym naborem.

Projekt B+R, którego realizacja nie wymaga znaczących poprawek/ulepszeń prototypowanego rozwiązania niezbędnych przed uruchomieniem fazy testowania prototypu w jednostkach zewnętrznych powinien być realizowany jako projekt niedzielony, to znaczy objęty jest jedną kwotą ryczałtową. 
 

Kto może ubiegać się o grant?

Grantobiorcami mogą być uczelnie, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, posiadające siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Poziom dofinansowania

Poziom dofinansowania projektów to 100% kosztów kwalifikowalnych.

Wartość grantu:

Minimalna kwota dofinansowania grantu wynosi: 20 000 PLN.

Maksymalna kwota dofinansowania grantu wynosi: 400 000 PLN, z zastrzeżeniem, iż kwota ryczałtowa ustalona w budżecie projektu dla pierwszego zadania projektu nie może być wyższa niż 50 000 PLN.

Dofinansowanie będzie wypłacane w formie refundacji. 

Co można finansować? (koszty kwalifikowalne)

 1. nabycie materiałów i surowców (w tym surowców, półproduktów, odczynników, materiałów eksploatacyjnych, itp.) służących do prowadzenia badań, w tym wytworzenia prototypu;
 2. koszty nabycia lub amortyzacji aparatury i sprzętu służącego celom badawczym – w zakresie i przez okres, w jakim są̨ one wykorzystywane na potrzeby projektu B+R, obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości;
 3. koszty odpłatnego korzystania z aparatury i sprzętu służącego celom badawczym (np. leasing, wynajem) w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu B+R – maksymalnie 50 000 zł.
 4. nabycie/opracowanie usług badawczych, analiz, raportów, ekspertyz, opracowań, wydawnictw, usług informatycznych oraz dostępu do zbiorów informacji (baz danych, źródeł informacji, profesjonalnych opracowań) – maksymalnie 50 000 PLN brutto, 
 5. wydatki na wynajem lub dzierżawę urządzeń produkcyjnych/zaplecza technicznego do wytworzenia prototypów w liczbie niezbędnej do realizacji celów projektu – maksymalnie 50 000 PLN brutto, przy czym dla projektów zakładających 2 kwoty ryczałtowe kwalifikowalne wyłącznie dla Zadania 2,
 6. wynagrodzenie osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację Projektu (pracownicy naukowi, studenci, doktoranci oraz pracownicy techniczni), wraz z kosztami pracodawcy (koszty ponoszone przez Grantobiorcę na podstawie Kodeksu pracy lub w oparciu o umowę cywilnoprawną);
 7. koszty uzyskania, walidacji i ochrony patentów lub innego zabezpieczenia wartości praw własności intelektualnej – maksymalnie 10 000 PLN brutto, 
 8. koszty wiedzy i patentów (w tym przede wszystkim wyników badań lub prac rozwojowych) w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności w postaci licencji, know-how, patentów, nieopatentowanej wiedzy technicznej, analiz, raportów badawczych celem dalszego ich wykorzystywania do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych,
 9. wynagrodzenie osób zaangażowanych w proces testowania prototypu (w tym osób nie będących członkami zespołu projektowego), wraz z kosztami pracodawcy (koszty ponoszone przez Grantobiorcę na podstawie Kodeksu pracy lub w oparciu o umowę cywilnoprawną); przy czym dla projektów B+R dwuzadaniowych kwalifikowalne wyłącznie dla Zadania 2;
 10. koszty promocji technologii w związku z planem jej komercjalizacji - maksymalnie 10 000 PLN brutto,
 11. koszty certyfikacji, przy czym dla projektów dwuzadaniowych kwalifikowalne wyłącznie dla Zadania 2,
 12. koszty ogólne Grantobiorcy (koszty niezbędne do realizacji projektu B+R, ale niedotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu projektu, takie jak np. obsługa księgowa projektu, wynagrodzenie kadry zarządzającej, koszty utrzymania powierzchni biurowych itp., – maksymalnie 10% pozostałych wydatków kwalifikowalnych projektu (w przypadku projektów dwuzadaniowych przypisanych odrębnie do danego zadania);
 13. podatek VAT jest kwalifikowalny, pod warunkiem, że nie ma możliwości jego odzyskania. 
   

Okres realizacji projektu

Projekty objęte grantami mogą być realizowane w okresie od 2 listopada 2020 r. do 30 września 2021 r.

Realizacja projektu objętego grantem może trwać maksymalnie 6 miesięcy.

Inne ważne informacje


Projekty muszą być powiązane z odpowiednimi wskaźnikami, których osiągnięcie warunkuje jego prawidłową realizację i wypłatę środków.
Grantobiorca w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji projektu musi dostarczyć do Grantodawcy sprawozdanie, a po jego zatwierdzeniu zostanie wypłacona kwota ryczałtowa na zasadzie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

W przypadku projektów dwuzadaniowych:

 1. po zrealizowaniu Zadania 1 Grantobiorca składa sprawozdanie częściowe, po którego zatwierdzeniu zostanie wypłacona pierwsza kwota ryczałtowa;
 2. po zrealizowaniu Zadania 2 Grantobiorca składa sprawozdanie końcowe, po którego zatwierdzeniu zostanie wypłacona druga kwota ryczałtowa. 

Termin naboru


I ETAP – TZW. PRESELEKCJA skierowany jest do Grantobiorców, którzy zrealizowali grant w Komponencie I.

Nabór w ramach preselekcji  trwa od 4 stycznia do 29 stycznia 2021 r.  

Ocena dokonywana jest w oparciu o  wniosek wstępny (Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru).

Wniosek wstępny należy złożyć w następujący sposób:

 • wniosek musi być przesłany wyłącznie w wersji elektronicznej na adres: covid@wzp.pl, 
 • wniosek musi być załączony jako plik w formacie MS Word, 
 • wniosek musi być przesłany z adresu poczty elektronicznej Wnioskodawcy.

II ETAP – NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE GRANTU – skierowany jest tylko do tych Wnioskodawców, których projekty zostaną pozytywnie ocenione na etapie preselekcji.

Nabór w ramach etapu II  trwa od 1 marca do 31 maja 2021 r, prowadzony jest w sposób ciągły.

Ocena dokonywana jest w oparciu o  wniosek o udzielenie grantu (Załącznik nr 2a i 2b do Regulaminu naboru).

Wniosek o udzielenie grantu należy złożyć w następujący sposób:

 • wniosek musi być przesłany wyłącznie w wersji elektronicznej na adres: covid@wzp.pl, 
 • wniosek musi być załączony jako plik w formacie MS Word, 
 • wniosek musi być przesłany z adresu poczty elektronicznej wnioskodawcy.

Ocena wniosków w preselekcji

Ocena złożonych wniosków dokonywana jest po zamknięciu naboru, w oparciu o wymogi formalne i kryteria dopuszczające właściwe dla preselekcji (Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru).

Ocena wniosków o przyznanie grantu

Wnioski o przyznanie grantu podlegają ocenie opisanej w Regulaminie naboru grantów (załącznik nr 1 do ogłoszenia) i wg kryteriów określonych w załączniku nr 5 do Regulaminu naboru).
Ocena wniosków dokonywana jest w rundach co dwa tygodnie, licząc od dnia rozpoczęcia etapu II. 

Kontakt

Więcej informacji dotyczących konkursu można uzyskać na stronie internetowej projektu: www.rpo.wzp.pl/odpowiedzialny-spolecznie-protolab

Adres e-mail: covid@wzp.pl

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Zarządzania Strategicznego i/lub Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego pod numerami telefonów:


(+48) 91-44-11-683
(+48) 91-44-11-177
(+48) 91-44-11-668
(+48) 91-44-11-181
(+48) 91-43-29-685

Załączniki

application/pdf
444.41 KB
application/msword
820 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
543.05 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
89.72 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
94.35 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
477.65 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
484.74 KB
application/msword
132.5 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
480.5 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
479.28 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
488.37 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
487.39 KB