Wersja 50.0 obowiązująca od 10.11.2020 do 22.11.2020

10 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 1496/20 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 50.0).
Nowa wersja dokumentu obejmuje zmiany w odniesieniu do następujących punktów:
1. W działaniu 7.6 modyfikacja grupy docelowej/ostatecznych odbiorców wsparcia
2. Zmiana załącznika nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie który będzie wnioskodawcą. 
3. Zmiany w Indykatywnym Planie Finansowym