Wersja 49.0 obowiązująca od 07.10.2020 do 09.11.2020

7 października 2020 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 1358/20 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 49.0).

Nowa wersja dokumentu obejmuje zmiany w odniesieniu do następujących punktów:

W działaniu 1.5 dodanie następujących wskaźników:

 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19   [przedsiębiorstwa]
 2. Wielkość zatrudnienia w przedsiębiorstwie utrzymana dzięki realizacji inwestycji (etat)

W działaniu 1.5 modyfikacja opisu działania
W działaniu 1.9 dodanie następujących wskaźników:

 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 [przedsiębiorstwa]
 2. Liczba MŚP objętych wsparciem innym niż bezzwrotnym (instrumenty finansowe) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 [przedsiębiorstwa]

W działaniu 1.18 dodanie następujących wskaźników:

 1. Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 [szt.]
 2. Wartość wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 [PLN]

W działaniu 9.1 dodane następujące  wskaźniki:

 1. Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 [szt.]
 2. Liczba wyposażonych laboratoriów w związku z pandemią COVID-19 [szt.]
 3. Liczba zakupionych aparatów do oznaczania koronawirusa metodą genetyczną/molekularną w związku z pandemią COVID-19 [szt.];
 4. Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory [szt.].
 5. Liczba zakupionych respiratorów w celu wsparcia leczenia COVID-19 [szt.] (CV 7)
 6. Dodatkowa przestrzeń łóźkowa stworzona dla pacjentów chorych na COVID-19[szt.](CV8)
 7. Liczba laboratoriów, które zostały nowowybudowane, nowowyposażone lub o zwiększonych możliwościach testowania COVID-19 [szt.] (CV 9)
 8. Zdolność przeprowadzania testów oraz diagnozowania COVID-19 [szt.] (CV 10)
 9. Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 [osoby]
 10. Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 [szt.]
 11. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 [PLN]

W działaniu 7.6 dodany następujący wskaźnik:

 1. Liczba gmin objętych wsparciem w zakresie testowania poprawiania dostępności transportowej dla osób zagrożonych wykluczeniem transportowym

W działaniu 7.6 dodanie typu projektu
W działaniu  6.8  dostosowanie typów projektów i grupy docelowej do Regionalnych Programów Zdrowotnych Województwa Zachodniopomorskiego: Prewencja chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów onkologicznych na lata 2020-2022 oraz Rehabilitacja lecznicza pacjentów onkologicznych na lata 2020 – 2022.
W działaniu 7.7  dodanie nowego typu projektu związanego z wdrożeniem Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa Zachodniopomorskiego Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2021-2022, wprowadzenia nowych limitów i ograniczeń w realizacji projektów.
W ramach działania 7.6 zwiększono alokację o 3 700 000 euro.
W ramach działania 7.7 zmniejszono alokację o 3 700 000 euro.
Dodano wskaźniki Covidowe do działań: 6.6, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1 i 8.6
Dodano kody CV do wskaźników antyCovid we wszystkich działaniach, w których występują.
Załącznik nr 3 do SOOP - Kryteria wyboru projektów dla EFS:

a) aktualizacja kryteriów ogólnych dla działania 6.8, przyjęte uchwałą KM RPO WZ 2014 - 2020 z dnia 14 lipca 2020 r.

b) nowe kryteria ogólne dla działania 7.7 (tryb nadzwyczajny, działania związane z walką i zapobieganiem COVID-19) - przyjęte uchwałą KM RPO WZ 2014 - 2020 z dnia 14 lipca 2020 r.

c) nowe kryteria szczegółowe dla działań 7.7 (tryb nadzwyczajny, projekty indywidualne szpitale)- przyjęte uchwałą KM RPO WZ 2014 - 2020 z dnia 14 lipca 2020 r.

d) nowe kryteria szczegółowe dla działań 7.7 (tryb nadzwyczajny, projekty grantowe WZ, WOPR i OSP) - przyjęte uchwałą KM RPO WZ 2014 - 2020 z dnia 14 lipca 2020 r.

Załącznik nr 4 do SOOP - Ramowe Plany Realizacji Działań EFS:

a) nowe kryteria szczegółowe dla działania 7.7 (projekty indywidualne, szpitale)

b) nowe kryteria szczegółowe dla działania 7.7 (projekty grantowe WZ, WOPR i OSP)

Modyfikacja załącznika nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie który będzie wnioskodawcą
Aktualizacja Indykatywnego Planu Finansowego