Wersja 48.0 obowiązująca od 05.08.2020 do 06.10.2020

5 sierpnia 2020 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 1086/20 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 48.0).

Nowa wersja dokumentu obejmuje zmiany w zakresie działania 6.8 i 7.7 w odniesieniu do następujących punktów:

  1. Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

  2. Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję).