Wersja 47.0 obowiązująca od 30.07.2020 do 04.08.2020

30 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 1078/20 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 47.0).

Nowa wersja dokumentu obejmuje następujące zmiany:

1.    W działaniu 1.14 dodanie typu projektu i typu beneficjenta oraz modyfikacja opisu działania,

2.    W działaniu 1.18 modyfikacja zapisu dotycząca trybu wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie protestów,

3.    W działaniu 6.8 zmiany w typach projektów, typach beneficjenta, grupach docelowych, alokacji, trybie wyboru projektów, limitach i ograniczeniach, maksymalnym poziomie dofinansowania w związku z interwencją COVID-19,

4.    W działaniu 7.6 zmiany we wskaźnikach produktu, typach projektów, typach beneficjenta, grupach docelowych, alokacji, trybie wyboru projektów, limitach i ograniczeniach, maksymalnym poziomie dofinansowania w związku z nową formą wsparcia,

5.    W działaniu 7.7 zmiany we wskaźnikach produktu, typach projektów, typach beneficjenta, grupach docelowych, alokacji, trybie wyboru projektów, limitach i ograniczeniach, limitach środków trwałych, maksymalnym poziomie dofinansowania, minimalnej/maksymalnej wartości projektu w związku z interwencją COVID-19,

6.    Aktualizacja załącznika nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą do SOOP RPO WZ 2014-2020,

7.    Zmiana alokacji  w następujących działaniach :

•     1.5

•     2.9

•     2.10

•     2.11

•     3.1

•     3.3

•     3.7

•     5.5

•     5.6

•     6.5

•     6.6

•     6.8

•     7.7

•     8.1

•     8.2

•     8.5

•     8.6

•     8.9

8.    korekty edycyjne