Wersja 45.0 obowiązująca od 29.04.2020 do 16.06.2020

29 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 603/20 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 45.0).

Nowa wersja dokumentu obejmuje następujące zmiany:

1. Zmiana w II części SOOP dla EFS - zmiany związane z COVID-19

a) działanie 6.5 - zmiany dot. wskaźników, typów wsparcia, typów beneficjenta, grupy docelowej, limity i ograniczenia, drobne korekty edycyjne z uwagi na dodanie nowego typu wsparcia dla przedsiębiorców dot. COVID-19

b) działanie 6.8 - zmiany dot. wskaźników, typów wsparcia, typów beneficjenta, grupy docelowej, tryb wyboru projektów, limity i ograniczenia, drobne korekty edycyjne z uwagi na dodanie nowego typu wsparcia dot. COVID-19

c) działanie 7.6 - zmiany dot. wskaźników, typów wsparcia, grupy docelowej, tryb wyboru projektów, limity i ograniczenia (w tym również zapisy z Wytycznych w obszarze włączenia w zakresie wspierania usług zdrowotnych jako uzupełnienie usług społecznych), drobne korekty edycyjne z uwagi na dodanie nowego zakresu wsparcia dot. COVID-19

2. Zmiana załącznika nr 3 do SOOP – kryteria wyboru projektów dla EFRR

a) nowe kryteria dla działania 1.18

3. Zmiana załącznika nr 3 do SOOP - Kryteria wyboru projektów dla EFS

a) nowe kryteria szczegółowe dla działania 6.4, przyjęte uchwałą KM RPO WZ 2014 - 2020 z dnia 1 kwietnia 2020

b) nowe kryteria ogólne dla działania 6.5 (projekt pozakonkursowy WUP) - przyjęte uchwałą KM RPO WZ 2014 - 2020 z dnia 1 kwietnia 2020

c) nowe kryteria szczegółowe dla działania 6.6 (projekt pozakonkursowy WUP) - przyjęte uchwałą KM RPO WZ 2014 - 2020 z dnia 1 kwietnia 2020

4. Zmiana załącznika nr 4 do SOOP - Ramowe Plany Realizacji Działań EFS

a) nowe kryteria szczegółowe dla działania 6.4

b) nowe kryteria szczegółowe dla działania 6.5

c) aktualizacja zapisów RPRD dla działania 7.6 (projekt pozakonkursowy ROPS) - zmiany wynikające z COVID-19 (zmiany nie dotyczą samych kryteriów)

5. Zmiana Indykatywnego Planu Finansowego,

6. Korekty edycyjne