Wersja 44.0 obowiązująca od 01.04.2020 do 28.04.2020

1 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 481/20 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 44.0).

Nowa wersja dokumentu obejmuje następujące zmiany:

 1. W ramach działania 1.1 rozszerzenie opisu działania o niespecjalizacje,
 2. W ramach działania 1.2 Zmniejszenie alokacji o 6 300 000 euro,
 3. W ramach działania 1.3 zmniejszenie alokacji o 6 200 000 euro,
 4. Usunięcie z działań 1.9 (instrumenty finansowe) wskaźnika CO.07 „Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje)”
 5. W ramach działania 1.12 zmniejszenie alokacji o 650 000 euro,
 6. Zwiększenie działania 2.1 o 12 500 000 euro,
 7. Usunięcie z działań 2.1,2.2 i 2.3 wskaźnika P.07 „Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych”,
 8. Zwiększenie działania 2.3 o 650 000 euro,
 9. Zmniejszenie alokacji działania 3.2 o 4 500 000 euro,
 10. W ramach działania 3.4 usunięcie zapisu dotyczącego limitu i ograniczeń w realizacji projektów dla służb ratunkowych,
 11. Zmniejszenie alokacji działania 3.5 o 1 250 000 euro,
 12. Zmniejszenie alokacji działania 3.6 o 250 000 euro,
 13. Przesunięcie 3 000 000 euro z działania 4.3 do działania 4.1,
 14. Zwiększenie alokacji działania 4.9 o 1 000 000 euro,
 15. Przesunięcie 3 200 000 euro z działania 5.5 do działania 5.6,
 16. Zwiększenie o 1 500 000 euro alokacji działania 9.3,
 17. Zwiększenie o 3 500 000 euro alokacji działania 9.6,
 18. Zmiana alokacji na Osi VI Rynek Pracy (na 168 000 000 Euro),
 19. W ramach działania 6.1 zmiana grupy docelowej i alokacji (rozszerzenie grupy docelowej o duże przedsiębiorstwa działające w obszarze wspierania innowacji lub reindustrializacji oraz zwiększenie alokacji  na 36 000 000 Euro),
 20. W  ramach działania 6.3 zmiana alokacji,
 21. W ramach działania 6.4 dodanie nowych typów wsparcia (usługi biznesowe), zmiana alokacji (zmniejszenie do poziomu 13 500 000 Euro), wprowadzenie dodatkowych limitów i ograniczeń w realizacji projektów, zmiana poziomu dofinansowania dla typu 2  (85% EFS+10% budżet państwa) oraz zmiana kwoty alokacji UE na instrumenty finansowe,
 22. W ramach działania 6.5  zmiana nazwy wskaźnika (Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu),  dodanie nowego typu działań związanego ze wsparciem dla migrantów, rozszerzenie grupy beneficjentów o Wojewódzki Urząd Pracy jako realizatora projektu związanego ze wsparciem dla migrantów, oraz  rozszerzenie grupy docelowej w związku z wprowadzeniem nowego typy projektu, zmiana alokacji (zmniejszenie do 81 500 000 Euro)oraz dodanie trybu pozakonkursowego dla nowego typu działania dotyczącego migrantów, uzupełnienie poziomu dofinansowania dla nowego typu działania  (85% UE + 7% budżet państwa),
 23. W ramach działania 6.6 rozszerzenie grupy docelowej o osoby pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3, zmiana poziomu cross-financingu do 20%,
 24. W ramach działania 6.8 zmiana nazwy działania, zmiana 2 i 3 typu projektów oraz wprowadzenie nowych typów związanych z ergonomią miejsc pracy, zmiana typu beneficjenta i grupy docelowej w związku z nowym typem projektu, zmiana alokacji (zwiększenie do 9 500 000), wprowadzenie nowych limitów i ograniczeń w realizacji projektów, określenie poziomu dofinansowania i minimalnego i wkładu własnego dla nowego typu wsparcia związanego z ergonomią miejsc pracy,
 25. W ramach działania 7.1 zmiana nazwy wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu oraz zmiana alokacji ( zmniejszenie do 24 480 000 Euro),
 26. W ramach działania 7.2 zmiana nazwy wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu oraz zmiana alokacji ( zmniejszenie do 12 500 000 Euro),
 27. W ramach działania 7.3 zmiana grupy docelowej i poziomu alokacji (zmniejszenie do 14 780 281 Euro),
 28. W ramach działania 7.4 zmiana poziomu alokacji (zmniejszenie do 850 000 Euro),
 29. W ramach działania 7.5 rozszerzenie typów projektów możliwych do realizacji,
 30. W ramach działania 7.6 usunięcie wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu [%], zmiana w obecnych typach projektów i dodanie nowego wsparcia Interwencja kryzysowa, zmiana typy beneficjenta i grupy docelowej w związku z nowym typem wsparcia, zmian alokacji (zwiększenie do 44 550 000 Euro), dodanie trybu pozakonkursowego do trybu wyboru projektów, wprowadzenie poziomu dofinansowania i wkładu własnego dla pozakonkursu Interwencja kryzysowa,
 31. W ramach działania 7.7 rozszerzenie obecnych typów działań, zmian grupy docelowej i alokacji ( zwiększenie do 7 600 000),
 32. Zmiana alokacji na Osi VIII Edukacja (na 112 191 295 Euro),
 33. W ramach działania 8.1 zmiana tupu projektów w związku ze zmiana wytycznych ds. edukacji, zmiana grupy docelowej i zmiana alokacji  (zwiększenie do 23 983 230 Euro),
 34. W ramach działania 8.2 zmiana alokacji (zwiększenie do 8 011 770 Euro),
 35. W ramach działania 8.5 zmiana alokacji (zmniejszenie 4 505 000 Euro),
 36. W ramach działania 8.10 zmiana alokacji (zmniejszenie  do 8 600 000 Euro),
 37. Zmiana załącznika 3 i 4 do SOOP RPO WZ 2014-2020 w związku z przyjętymi kryteriami przez KM RPO WZ w dniu 26.02.2020 r.,
 38. Zmiana Indykatywnego Planu Finansowego wynikają  z renegocjacji RPO WZ 2014-2020,
 39. Korekty edycyjne