Wersja 42.1 obowiązująca od 14.01.2020 do 09.02.2020

14 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 59/20 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 42.1).

Nowa wersja dokumentu obejmuje następujące zmiany:

  • aktualizacja załącznika nr 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań – EFRR;
  • aktualizacja załącznika nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą do SOOP RPO WZ 2014-2020;
  • aktualizacja Indykatywnego Planu Finansowego;
  • korekty edycyjne