Wersja 42.0 obowiązująca od 12.11.2019 do 13.01.2020

12 listopada 2019 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 1942/19 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 42.0).

Nowa wersja dokumentu obejmuje następujące zmiany:

 1. w działaniu 6.4 Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe  - zmiany w zakresie wsparcia, zmiany wskaźników
 2. w działaniu 6.5 Kompleksowe wsparcie głównie dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych - zmiany w typach projektów, zmiany w opisie warunków uproszczonych form rozliczania wydatków
 3. w działaniu 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zmiana wysokości alokacji
 4. w działaniu 6.7 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych - zmiana wysokości alokacji
 5. w działaniu 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne - zmiany w typach projektów
 6. w działaniu 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej - zmiany w typach projektów, zmiany w limitach i ograniczeniach w realizacji projektów
 7. w działaniu 7.5 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji i partnerstw ekonomii społecznej w województwie - zmiany w typach projektów
 8. w działaniu 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością - zmiany w typach projektów, grupie docelowej
 9. w działaniu 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego - zmiany w typach projektów, zmiany we wskaźnikach
 10. w działaniu 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - zmiany w typach projektów, zmiany we wskaźnikach
 11. w działaniu 8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego - zmiany w typach projektów, zmiany we wskaźnikach
 12. aktualizacja załącznika nr 3 Kryteria wyboru projektów dla EFS i 4 Ramowe plany realizacji działań EFS do SOOP RPO WZ 2014 - 2020 o kryteria przyjęte na posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WZ 2014 - 2020 w dniu 25.10.2019 r.
 13. aktualizacja załącznika nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą do SOOP RPO WZ 2014-2020 poprzez usunięcie projektu pn.: „Przebudowa ciągów dróg nr 2310Z i 2311Z na odcinku Próchnowo- Bornikowo (z m. Próchnowo).