Wersja 41.0 obowiązująca od 30.10.2019 do 11.11.2019

30 października 2019 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 1871/19 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 41.0).

Nowa wersja dokumentu obejmuje następujące zmiany:

  1. w działaniu 2.11 "Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii" dodanie zapisu w polu limity i ograniczenia;
  2. w działaniu 3.2 "Zarządzanie ryzykiem powodziowym" dodanie typu beneficjenta;
  3. aktualizację załącznika nr 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań – EFRR;
  4. aktualizację załącznika nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą;
  5. przesunięcie 800 000 euro z działania 9.2 "Infrastruktura społeczna" do działania 9.3 "Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich".