Wersja 40.0 obowiązująca od 17.09.2019 do 29.10.2019

17 września 2019 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 1644/19 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 40.0).

Nowa wersja dokumentu obejmuje następujące zmiany:

  1. przesunięcie 534 073 euro z działania 2.7 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych oraz 178 882 euro z działania 2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do działania 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego;
  2. modyfikacje zapisów w grupie docelowej/ostatecznych odbiorcach wsparcia w działaniu 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne;
  3. przesunięcie 4 180 000 euro z działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością do działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym;
  4. w ramach działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym zmiany zapisów w opisie działania, typach projektów, grupie docelowej/ostatecznych odbiorcach wsparcia;
  5. aktualizację Indykatywnego Planu Finansowego;
  6. aktualizację Załącznika nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą,
  7. korekty edycyjne.