Wersja 38.0 obowiązująca od 03.07.2019 do 29.07.2019

3 lipca 2019 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 1135/19 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 38.0).

Nowa wersja dokumentu obejmuje następujące zmiany:

 1. w działaniu 2.14 Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy:
  • modyfikację opisu działania,
  • dodanie wskaźnika produktu,
  • uzupełnienie opisu pola limity i ograniczenia;
 2. w działaniu 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy:
  • modyfikację opisu działania,
  • dodanie wskaźnika produktu,
  • zmianę opisu pola limity i ograniczenia;
 3. w działaniu 6.4 Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe:
  • usunięcie wskaźnika z listy wskaźników rezultatu bezpośredniego,
  • dodanie wskaźnika produktu,
  • zmiany w typach projektów,
  • zmiany w polu grupa docelowa/ostateczny odbiorca wsparcia,
  • zmiany zapisów w polu limity i ograniczenia
  • zmiany w polu katalog ostatecznych odbiorców instrumentów finansowych,
  • zmiany w minimalnym wkładzie własnym beneficjenta;
 4. w działaniu 6.5 Kompleksowe wsparcie głównie dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych aktualizację typów projektów;
 5. w działaniu 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zmiany:
  • w typach projektów,
  • w polu grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia,
  • w polu limity i ograniczenia;
 6. w działaniu 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne zmiany w minimalnym % poziomie dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych oraz w minimalnym wkładzie własnym beneficjenta;
 7. w działaniu 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej modyfikacje w polu limity i ograniczenia oraz w polu warunki i planowany zakres zastosowania cross-financingu;
 8. w działaniu 7.5 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji i partnerstw ekonomii społecznej w województwie aktualizację typów projektów;
 9. w działaniu 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością zmiany w maksymalnym % poziomie dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych oraz minimalnym wkładzie własnym beneficjenta;
 10. przesunięcia środków finansowych budżetu państwa w ramach OP VIII Edukacja;
 11. w działaniu 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego dodanie wskaźnika produktu;
 12. w działaniu 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego:
  • aktualizację opisu działania,
  • dodanie wskaźnika rezultatu bezpośredniego,
  • dodanie wskaźników produktu,
  • zmiany w typach projektów,
  • zmiany w polu grupa docelowa/ostateczni odbiorcy,
  • zmiany w polu limity i ograniczenia,
  • aktualizację zapisów w polu warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek,
  • zmiany w maksymalnym % poziomie dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych oraz minimalnym wkładzie własnym beneficjenta;
 13. w działaniu 8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego:
  • modyfikacja opisu działania,
  • dodanie wskaźnika rezultatu bezpośredniego,
  • dodanie wskaźników produktu,
  • zmiany w typach projektów,
  • zmiany w polu grupa docelowa/ostateczni odbiorcy,
  • zmiany w polu limity i ograniczenia,
  • zmiany warunkach uwzględniania dochodu w projekcie,
  • aktualizację zapisów w polu warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek,
  • zmiany w maksymalnym % poziomie dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych oraz minimalnym wkładzie własnym beneficjenta;
 14. przesunięcie 4 000 000 euro z działania 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych do działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego;
 15. w działaniu 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych modyfikację zapisów w polu warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków oraz planowany zakres systemu zaliczek;
 16. przesunięcie środków z rezerwy wykonania do alokacji głównej;
 17. aktualizację Indykatywnego Planu Finansowego;
 18. aktualizację Załącznika nr 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań;
 19. aktualizację Załącznika nr 4 Ramowe plany realizacji działań EFS;
 20. aktualizację Załącznika nr 5 Wykaz projektów w zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą;
 21. korekty edycyjne.