Wersja 37.0 obowiązująca od 14.05.2019 do 02.07.2019

14 maja 2019 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 796/19 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 37.0).

Nowa wersja dokumentu obejmuje następujące zmiany:

  • zwiększenie wartości kwoty rezerwy wykonania (o 5 963 416,75 EUR) w ramach działania 1.4 Wdrażanie wyników prac B+R (przesunięcie z działania 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia);
  • w działaniu 2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu usunięcie wskaźnika rezultatu bezpośredniego pn. Ograniczenie emisji CO2;
  • w działaniu 4.1 Dziedzictwo kulturowe zmianę zapisów w pkt 22 limity i ograniczenia, pkt 28  maksymalny % poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych, pkt 29 maksymalny % poziom wydatków kwalifikowalnych (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję), pkt 30 minimalny wkład własny beneficjenta;
  • przesunięcie 4 150 000 EUR z działania 6.7 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych do działania 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
  • w działaniu 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej w pkt 14 limity i ograniczenia wprowadzenie warunku dotyczącego rozliczenia wydatków metodą uproszczoną oraz aktualizację publikatora w pkt 18 warunki stosowania uproszczonych form rozliczania;
  • zwiększenie wartości kwoty rezerwy wykonania (o 3 000 000 EUR) w ramach działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich (przesunięcie z działania 9.1 Infrastruktura zdrowia oraz działania 9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych);
  • aktualizację Indykatywnego Planu Finansowego;
  • aktualizację Załącznika nr 5 Wykaz projektów w zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą.