Wersja obowiązująca od 27.05.2017 do 25.07.2018

Uchwałą nr 1428/16 z 6 września 2016 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, polegające na usunięciu projektu PKP PLK S.A. pn. Rewitalizacja regionalnej linii kolejowej 210 na odcinku Szczecinek – Runowo Pomorskie z Wykazu projektów dużych. Zmiana RPO WZ 2014-2020 została zaakceptowana przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 uchwałą nr 103/16 z 27 września 2016 r. Zmiana Programu spowodowana jest zmniejszeniem wielkości budżetu ww. projektu, co powoduje że nie spełnia on już przesłanek projektu dużego zgodnie z art. 100

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

Załączniki

application/pdf
Decyzja Komisji Europejskiej

z dnia 12.2.2015 r. przyjmująca niektóre elementy programu operacyjnego "Regionalny ProgramOperacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu zachodniopomorskiego w Polsce

183.91 KB
application/zip
19.88 MB
application/zip
18.66 MB
application/zip
9.71 MB