Zapraszamy do zapoznania się z ekspertyzą pn. Wyznaczenie modelem Hermin wartości wskaźników celu głównego RPO WZ dla lat 2013, 2014 oraz 2015. Jej celem było wyznaczenie przy użyciu modelu HERMIN II generacji wartości dla wskaźników: Wpływ realizacji Programu na zmianę PKB oraz Liczba nowoutworzonych miejsc pracy netto dla lat 2013, 2014 oraz 2015. Analiza dotyczyła okresu od 2007 do 2020 roku ze szczególnym uwzględnieniem lat 2013, 2014 oraz 2015. 

Zapoznaj się ze raportem z badania