Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Zasad weryfikacji programów rewitalizacji i prowadzenia wykazu programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPOWZ 2014-2020) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach RPO WZ 2014-2020 wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji.

Załączniki

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
82.15 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
79.96 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
79.61 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
77.49 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
77.29 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
76.15 KB
application/pdf
378.86 KB
application/pdf
342.8 KB
application/pdf
336.91 KB