Wciąż słyszysz o Funduszach Europejskich? Masz znajomych, którzy dzięki nim rozwinęli firmę, dostali pracę lub odbyli szkolenie? Dowiedz się jak zacząć korzystać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, gdzie szukać dofinansowania, jakie warunki musisz spełnić, żeby dostać dofinansowanie i jak je zdobyć.

3. Sprawdź kto może ubiegać się o dofinasowanie?

O dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego mogą ubiegać się podmioty publiczne lub prywatne, z wyłączeniem osób fizycznych.

Beneficjentem w ramach Programu może zostać m.in.

 • Przedsiębiorca
  - grupa lub organizacja przedsiębiorców
  - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
  - partnerstwa przedsiębiorstw
 • Przedsiębiorstwo realizujące cele publiczne
  - przedsiębiorstwa świadczące usługi publicznego transport zbiorowego
  - zarządcy infrastruktury kolejowej
  - podmiot zarządzający terenami inwestycyjnymi
 • Otoczenie biznesu
  - Instytucja Otoczenia Biznesu
  - Uczelnia wyższa
  - Jednostka naukowa
  - konsorcja naukowoprzemysłowe
  - inkubatory przedsiębiorczości/technologiczne
 • Jednostki sektora finansów publicznych
  - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst
  - administracja rządowa
 • Podmiot, który wdraża instrument finansowy
 • Organizacje pozarządowe
 • Wspólnoty/ spółdzielnie mieszkaniowe/ TBS
 • Kościoły i związki wyznaniowe
 • Instytucje oświatowe i opiekuńcze
 • Podmioty lecznicze
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
 • Parki krajobrazowe, narodowe, rezerwaty przyrody
 • Podmioty ekonomii społecznej
 • Podmioty integracji społecznej